Решение № 113 от 17.07.2013 г. по гр. д. № 719/2012 г.

  Анотация

  Въпрос
  Допустимо ли е прекратяване на трудов договор, извън случаите на чл. 192 КТ да бъде осъществено от лице, което е упълномощено от работодателя след надлежно формирана воля на работодателя чрез компетентен за това орган ? Допустимо ли е при липса на изрична забрана в КТ институтът на упълномощаването да се приложи по отношение на прекратяването на трудовото правоотношение?


  Върховен касационен съд на Република България , Трето гражданско отделение в открито заседание на тринадесети май две хиляди и тринадесета година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  НАДЯ ЗЯПКОВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ЖИВА ДЕКОВА, ОЛГА КЕРЕЛСКА

  След като изслуша докладваното от съдията КЕРЕЛСКА гр.д.№ 719/2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу на решение №84/28.03.2012 год., постановено по гр.д. №68/2012 год. на Окръжен съд [населено място], с което е потвърдено решение №1194/21.11.2011 год. , постановено по гр.д. №3638/2011 год. на Старозагорския районен съд , с което е признато за незаконно уволнението на С. К. С. и е отменена Заповед № 275/ 09.05.2011 год. на пълномощника Г. П. Г. за прекратяване на трудовото правоотношение на С. със [фирма] на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ , същият е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност „Кредитен консултант" в С. Стара З. на [фирма] и банката е осъдена да заплати на осн чл. 225, ал. 1 КТ обезщетение в размер на 3 465,92 лв. за времето от 11.05.2011 год. до 09.11.2011 год., през което е останал без работа поради незаконното му уволнение. Присъдени са такси и разноски.

  С определение № 313/25.10.2012 год. по делото касационното обжалване е допуснато по следните правни въпроси:

  1.Допустимо ли е прекратяване на трудов договор, извън случаите на чл. 192 КТ да бъде осъществено от лице, което е упълномощено от работодателя след надлежно формирана воля на работодателя чрез компетентен за това орган ?

  2. Допустимо ли е при липса на изрична забрана в КТ институтът на упълномощаването да се приложи по отношение на прекратяването на трудовото правоотношение .

  Прието е, че по така формулираните въпроси , въззивният съд се е произнесъл в противоречие с разрешаването им в ТР № 6 от 11.01.2013 год. на ОСГК на ВКС по повод на което производството по настоящото дело е било спряно.

  С оглед на това касационното обжалване е допуснато на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

  Ответникът по касационната жалба С. К. С. от [населено място] оспорва касационното жалба . Застъпва становище, че въззивният съд правилно е приел, че работодателска власт, извън случаите на дисциплинарното уволнение не може да се делегира, поради което заповедта за уволнение макар и издадена от упълномощено лице, е незаконна.

  За да постанови обжалваното решение въззивният съд приема, че по силата на валидно трудово правоотношение между страните ищецът С. К. С. е заемал длъжността „кредитен консултант" при ответника с място на работа „С. Ст. З. - офис „Ц. С. Велики". Прието е, че с общо пълномощно с нотариална заверка на подписите от 14.10.2009 год. изпълнителните директори на банката - П. Г. А. и В. С. С., са упълномощили безсрочно Г. П. Г. в качеството му на ръководител управление „Човешки ресурси" в централното управление на ответника с посочените в него права, в това число и тези по т.1.5 от него, да подписва самостоятелно трудови договори, допълнителни споразумения към тях и актове за прекратяването им , с изключение на актовете за налагане на дисциплинарни наказания по КТ.По делото не е имало спор, че именно упълномощеният ръководител управление „Човешки ресурси" Г. Г. издал връченото на ответника на 10.05.2011 год. предизвестие за прекратяване на трудовия договор на осн . чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ и връчената на същия ден заповед за уволнение , с която трудовото правоотношение се прекратява на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, считано от 11.05.2011 год. Съдът е приел за безспорно, че решението за съкращаването на щата е взето от компетентен органи и че е съкращаването на щата е извършено реално. Независимо от това, съдът е признал уволнението за незаконно доколкото предизвестието и заповедта за уволнение е издадена от некомпетентен орган. В тази връзка съдът е изложил съображения , че в КТ не е предвидена възможност за работодателя да делегира правомощия на други лица или органи, които да изпълняват правата и задълженията му по трудовия договор, включително и това за прекратяването му. Законът е предвидил възможност за делегиране на правомощия в разпоредбата на чл. 192, ал. 1 КТ, според която по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове