Решение № 109 от 25.02.2010 г. по гр. д. № 89/2009 г.

  Анотация

  Въпрос
  Има ли ответникът качеството работодател на ищеца и легитимиран ли е да отговаря по исковете?


  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 25 февруари през 2010 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ВЕСКА РАЙЧЕВА, 
  МАРИЯ ИВАНОВА

  при участието на секретаря Ан. Богданова, като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №89/09 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

  Допуснато е разглеждането на касационната жалба на Районен и. по о. , гр. Р. срещу въззивното решение на Окръжен съд Русе /ОС/ по гр.д. №580/08 г., на осн. чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК. Прието е, че решението, с което са уважени предявените от Т. К. срещу касатора искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ противоречи на влезли в сила решения на ВКС по въпроса: има ли ответникът качеството работодател на ищеца и легитимиран ли е да отговаря по исковете.

  В касационната жалба се правят оплаквания за недопустимост на въззивното решение поради липса на материалноправна и следващата я надлежна процесуална легитимация на касатора / отв. по исковете/ и за неправилност, поради необоснованост и незаконосъобразност. Иска се обезсилване на решението и прекратяване на производството по исковете или отмяната му и постановяване на ново, за отхвърлянето им.

  Ответникът по жалба Т. К. я оспорва като неоснователна.

  ВКС на РБ, трето гр. о., като разгледа жалбата, намира следното:

  За да уважи предявените искове въззивният съд е приел, че дисциплинарното уволнение на ищеца от длъжността директор на СОУ „Хр. Ботев", гр. Р. със заповед на началника на РИО от 26.02.08 г. е незаконно: част от посочените в заповедта дисциплинарни нарушения по чл. 190, ал. 1, т. 7 и чл. 187, т. 7 и 10 КТ, за които е наложено не се установяват при съдебното му оспорване, а други са само формално осъществени и без вредни последици. Така, определеното дисциплинарно наказание за първите е необосновано, а за вторите - несъответно тежко по критерия на чл. 189 КТ.

  По въпроса за материалноправната и произтичащата от нея процесуална легитимация на ответника РИО, като по-горестоящ спрямо работодателя орган по см. на чл. 61, ал. 2 КТ, по искове за оспорване законносттта на уволнението с пр. осн. чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ :

  Въпросът се решава противоречиво в съдебната практика. В част от приложените вл. в сила решения, както и в обжалваното въззивно, са разгледани - уважени или отхвърлени, искове срещу по- горестоящия орган, приет имплицитно за надлежен ответник по иска, като работодател на служителя, без въпросът за това да е поставян и обсъждан изрично.

  В други е прието, че трудовото правоотношение в случая възниква с предприятието - чл. 61, ал. 2 КТ и само то, като работодател на служителя, е легитимирано да отговаря по исковете.

  В трети се приема, че по искове, произтичащи от съдържанието на тр. правоотношение, отговаря предприятието, а по тези за оспорване законността на уволнението / или поне по конститутивните от тях/ - извършилият го по-горестоящ орган.

  ВКС на РБ в този състав и на осн. чл. 291, т. 1 и 2 ГПК намира, че всички становища се основават на закона, а исковете по чл. 344, ал. 1 КТ могат да се предявят алтернативно - по избор на ищеца, както срещу предприятието - в случая училището, така и срещу по-горестоящия орган - началника на РИО. На последния ЗНП е предоставил типично работодателските в общия случай/чл. 61, ал. 1 и гл. ХVI от КТ/ права да сключва, след конкурс, проведен от същия орган-чл. 37, ал. 6 ЗНП, и прекратява тр. договор за длъжността директор на общинско училище - чл. 37, ал. 4 ЗНП. При налагане на дисциплинарни наказания, както е в случая, органът има и дисциплинарната власт на работодател по чл. 192 КТ и сл.

  На осн. чл. 61, ал. 2 КТ, когато за определени в закон или акт на МС длъжности тр. договор се сключва от по -горестоящия

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове