Решение № 100 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 4131/2016 г.

Анотация

Въпрос
Допустимо ли е да се установява в отношенията между бивши съпрузи дали придобитото от съпруга- едноличен търговец е в резултат на неговата търговска дейност, в хипотезата на собственост на едноличния търговец върху земята, при въведено от другия съпруг възражение за общност на придобиването на изградената върху нея сграда?
Отговор

Когато придобитото по време на брака от едноличния търговец е резултат от упражняваната търговска дейност и е включено в търговското предприятие, презумпцията за съвместен принос по чл. 19, ал. 3 СК/1985 г. отм./ се изключва и то не представлява съпружеска имуществена общност. Тогава при развод е допустим иск по чл. 29 СК /1985 г.отм./ от съпруга на едноличния търговец за част от стойността на вещите или дял от вземанията, включени в предприятието.

Включването в предприятието на едноличния търговец на имущество, представляващо съпружеска имуществена общност, има транслативно действие изцяло, т.е. предприятието на едноличния търговец обхваща съответната вещ, право върху вещ или паричен влог напълно, независимо от съпружеския произход до този момент. За да бъде зачислена вещта в имуществото на търговското предприятие преди 2007 г. не се е изисквала особена форма. Придобиването е следвало да бъде отразено в счетоводните книги по реда на чл. 21 ЗОДФЛ /отм./ вр. с глава ІІ ЗКПО /отм./ В частност, ако се касае за построена сграда е трябвало да се заприходи и да се начисляват амортизационни отчисления и данък сгради. Според чл. 27 ЗДДФЛ за включването на вещи семейна имуществена общност в имуществото на предприятието се изисква съгласие на другия съпруг, дадено с декларация с нотариална заверка.

Когато имуществото не е заприходено и служи за задоволяване на семейни нужди, съпругът на едноличния търговец може да може да претендира дял от него, респективно паричната му равностойност, ако е ликвидирано. Когато теренът е собственост на едноличния търговец, но построената върху него сграда не е включена в търговското предприятие и служи за задоволяване нужди на семейството, приложимо е разрешението дадено с ППВС № 5/31.10.1972 г. на ППВС- т.ІV, доколкото разпоредбата на чл. 19, ал. 1 СК 1985 /отм./, респективно чл. 21, ал. 1 СК установява „друго“ по смисъла на чл. 92 ЗС.

Когато имуществото е включено в търговското предприятие, то не е предназначено за задоволяване нуждите на семейството, а служи за реализиране на търговската дейност. Тогава същото е вън от обхвата на съпружеската имуществена общност. Съгласно чл. 22, ал. 3 СК вещните права придобити от съпруг-едноличен търговец по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в търговското му предприятие са лична собственост. Определящо за вещния статут е предназначението на вещта за упражняване на професия /търговска дейност/ към момента на придобиването й, а не произходът на средствата, вложени за това.

Когато е налице съвместен принос в придобиването, съпругът на едноличния търговец може да предяви облигационен иск по чл. 29 СК /1985 г. отм./ , респективно по чл. 30, ал. 2 СК вр. чл. 22, ал. 3 СК, ако вещите са били ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини