Решение № 86 от 13.07.2011 г. по гр. д. № 1872/2009 г.

  Анотация

  Въпрос
  Относно преценката в производството по чл. 7 ЗВСОНИ на релевираните от ищците нарушения на закона при извършване на продажбата, обуславящи нейната нищожност.


  Върховен касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

  Председател:
  Добрила Василева

  Членове:
  Маргарита Соколова, Гълъбина Генчева

  При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 1872/2009 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

  С определение № 419 от 19.05.2010 г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение от 10.07.2009 г. по гр. д. № 3676/2008 г. на Софийския градски съд. К. М. Х. Б.-П. и М. М. М. поддържат, че то е неправилно и искат да бъде отменено - касационно отменително основание по чл. 281, т. 3 ГПК.

  Ответницата по касация Й. С. В. не е взела становище.

  Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалваното решение в сила е оставено решението от 09.02.1998 г. по гр. д. № 567/1993 г. на Софийския районен съд в частта, с която е уважен иск по чл. 7 ЗВСОНИ за 3/4 ид. ч. от апартамент в [населено място], [улица], състоящ се от три стаи, вестибюл, кухня и сервизни помещения, заедно с мазе № 7 и таванско помещение № 2, и 11/120 ид. ч. от общите части на сградата и от дворното място. За да постанови този резултат, въззивният съд приел, че при продажбата с договор от 01.06.1969 г. са допуснати нарушения на нормативни актове - чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Наредбата за продажба на жилища от държавния жилищен фонд от 1967 г. /отм./.

  Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по въпроса за преценката в производството по чл. 7 ЗВСОНИ на релевираните от ищците нарушения на закона при извършване на продажбата, обуславящи нейната нищожност.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд, I-во г. о., намира за правилна съдебната практика, изразена в представеното от касаторите решение № 938 от 09.07.2008 г. по гр. д. № 4134/2007 г. на ВКС на РБ, II-ро г. о. С него е прието, че когато наемното правоотношение е заварено от Закона за наемите от 1947 г. /Обн., ДВ, бр. 77 от 1947 г. - отм./, а не е възникнало при действието на този закон, то може да се установи не само с настанителна заповед, но и със свидетелски показания, които в този случай са допустими.

  По касационната жалба:

  Предмет на иска по чл. 7 ЗВСОНИ е недвижим имот, одържавен по ЗОЕГПНС /отм./ и продаден с договор от 01.06.1969 г. по реда на Наредбата за продажба на жилища от държавния жилищен фонд от 1967 г. /отм./ на М. М. М. и М. Х. Б..

  Във връзка със спора относно качеството наематели на купувачите на жилището, по делото е представен протокол-опис от 12.08.1949 г., съставен след оглед на спорния имот, с цел предаването му на "Софжилфонд" за управление и стопанисване, в който като наемател е записана И. Д. Б.. Това, че същата е била наемател, е видно и от акта за държавна собственост № 2780 от 13.08.1949 г., в който е посочена като заварен ползувател /"използвач"/ на имота.

  Представена е молба за закупуване на жилището с вх. № П-731 от 27.08.1968 г., за която е установено, че не е подписана от М. М.. В молбата е посочено, че И. Б. /записана първоначално като кандидат/ е със заварено положение - живее от 09.10.1941 г., както и че трите стаи, от които се състои жилището, се наемат на основание настанителна заповед № 608 от 28.04.1959 г. и договор със "Софжилфонд" от 22.11.1959 г. Заповедта и договора не са представени като част от преписката по покупко-продажбата, съответно - по делото.

  От удостоверение № ДИ-94-М-9 от 02.06.1994 г. на ТОА "В.", отдел "Държавни имоти", се установява, че в преписката по продажбата не са намерени документи, изходящи от М. М., като молба за закупуване, удостоверение за семейно и имотно положение и жителство и декларация за съгласие за закупуване на имота. При това положение са допуснати и разпитани като свидетели П. Хр. П. и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове