Решение № 85 от 29.04.2013 г. по гр. д. № 485/2012 г.

  Анотация

  Въпрос
  За приложението на косвения съдебен контрол спрямо решението за възстановяване на имота.


  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на единадесети април две хиляди и тринадесета година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ЖАНИН СИЛДАРЕВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  и при участието на секретаря Емилия Петрова изслуша докладваното от съдията Д. Василева гр. дело № 485/ 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С определение № 37 от 23.01.2013 г. по жалба на К. А. Я. е допуснато касационно обжалване на решение № III-3 от 30.01.2012 г. по гр.д.№ 1994/2011 г. по описа на Бургаски окръжен съд в частта, с която искът на касатора срещу Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело" за ревандикация на имот от 850 кв.м. в землището на [населено място], м. „М." е отхвърлен.

  В жалбата се излагат оплаквания за нарушение на материалния закон, тъй като съдът не е съобразил, че имотът е възстановен на касатора с решение на съда, което следва да се зачете при решаване на настоящия спор за собственост.

  Ответникът оспорва жалбата като неоснователна и моли решението да бъде оставено в сила.

  За да се произнесе настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение съобрази следното:

  Предявеният иск за собственост се основава на това, че имотът е бил възстановен на ищеца и другите наследници на общия наследодател А. Я. С. по реда на ЗСПЗЗ с решение № 1019/ 8.01.2001 г. по адм.д.№ 766/ 2000 г. по описа на Бургаски окръжен съд, въз основа на което е издадено и последващото решение на ПК № 746/ 6.03.2001 г., като по отношение на ответника ИА „ Военни клубове и военно почивно дело" искът засяга площ от 850 кв. м., извън регулацията, попадащи в територия, владяна от агенцията и предназначена за изграждане на курортен хотел на Министерство на отбраната. За да отхвърли иска за тази част от имота, възивният съд е приел, че същият неправилно е възстановен по реда на ЗСПЗЗ, тъй като се касае за имот, отчужден преди 9.09.1944г. и затова непопадащ в предмета на земеделската реституция.

  Касационното обжалване е допуснато по въпроса за приложението на косвения съдебен контрол спрямо решението за възстановяване на имота .

  С ТР № 5/2011 г. от 14.01.2013 г. на ОСГК на ВКС се прие, че когато възстановяването на земеделските земи е станало с влязло в сила съдебно решение по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ, държавата и нейните органи и други структури, които стопанисват държавно имущество, са обвързана от това решение и то не може да се подлага на косвен съдебен контрол и да не се зачитат последиците му при разрешаване на спорове за собственост относно същия имот от гражданския съд.

  В настоящия случай решението за възстановяване се противопоставя на изпълнителна агенция, създадена с акт на Министерския съвет, поради което от значение за решаването на спора е изясняване статута на тази агенция и предмета й на дейност. Изпълнителните агенции към министъра на отбраната са създадени с ПМС №162 от 10.08.1999 г. и им е възложено осъществяването на определени дейности, като напр. управление на почивната база, на жилищния фонд, на военните клубове и друго имущество на министерството. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело" е правоприемник на първоначално създадените изпълнителни агенции „Отдих и възстановяване" и „Военни клубове и информация". Видно от У. правилник на агенцията, приет с ПМС № 54 от 1.04.2010 г., тя е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната за административно обслужване във връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, осигуряване на отдиха на военнослужещите и служителите на МО и др., като за осъществяване на тези функции й е предоставен държавния имот „военно почивен дом в [населено място]". Следователно изпълнителната агенция като структурно звено на пряко подчинение на министъра на отбраната осъществява дейност по управление и стопанисване на определен вид държавните имоти, предоставени на министерството на отбраната. Като държавни учреждения както последното, така и самата агенция, следва да се считат обвързани от съдебното решение за възстановяване на имота в полза на ищеца и съгласно приетото с ТР № 5/ 2011 г. на ОСГК на ВКС не могат да оспорват по реда на косвения съдебен контрол възстановяването,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове