Решение № 82 от 04.07.2014 г. по гр. д. № 6798/2013 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Дали подлежи на отмяна нотариален акт, удостоверяващ сделка с недвижим имот?

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Т. Кьосева изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 6798/2013г.

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Образувано е по касационна жалба на И. К. Ц., [населено място], чрез пълномощника му адвокат А., срещу въззивно решение по гр.д.№ 5402/2009г. на Софийския градски съд.

С определение № 66/14.02.2014г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която е оставено в сила допълнително решение от 30.11.2007г. по гр.д.№ 8791/2005г. на СРС, с което е отменен по реда на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ нотариален акт № 21,том II, рег.4810, дело №191/05 на нотариус М. И., рег.№260. Обжалването е допуснато въпроса дали подлежи на отмяна нотариален акт, удостоверяващ сделка с недвижим имот.

В касационната жалба се излагат оплаквания за допуснати от въззивния съд нарушения на процесуалния закон – основания за касация по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответникът по касация В. С. Н. оспорва жалбата.

Върховният касационен съд, състав II г.о. при проверка на заявените в касационната жалба касационни основания, намира следното:

С въззивното решение е оставено в сила решение от 27.07.2007г. по гр.д.№8791/2005г. на Софийския районен съд в обжалваната част и допълнително решение от 30.11.2007г. по същото дело. С първото решение на районния съд е отхвърлен предявеният от И. Ц. срещу Т Н. и С. Н. /поч., заместен от наследника по закон В. Н./ иск с правно основание чл. 108 ЗС по отношение на апартамент №15, находящ се в [населено място], [улица] и е уважен предявеният от В. Н. срещу Т. Н., А. Д., С. М., К. М., З. А., Д. И., Х. И. и Вуто В. отрицателен установителен иск за правото на собственост върху същия имот. С допълнителното решение на районния съд на основание чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ е постановена отмяна на констативен нотариален акт №7/2005г. и на нотариален акт за покупко-продажба №21/2005г. За да постанови отмяна на последния въззивният съд е възприел мотивите в първоинстанционното решение, че нотариалните актове, с които се извършват правни сделки са на общо основание охранителни актове. Разпоредбата на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ третира по еднакъв начин констативните и конститутивните нотариални актове за собственост и изисква тяхната отмяна, когато спорът за собственост бъде разрешен срещу ползващото се от акта лице.

С ТР №3/2012г. по тълк.д.№3/2012г., ОСГК, ВКС се приема, че на отмяна по реда на чл. 537, ал. 2 ГПК /респ. чл. 431, ал. 2 ГПК/1952г./ подлежат само констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, не и тези удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот. Лицата, които претендират в исков процес самостоятелни права върху предмета на сделката, се ползват със защита срещу легитимиращото действие на нотариалния акт, който я обективира, чрез вписването на исковата молба, както и на постановеното в исковото производство съдебно решение.

В разглеждания случай в противоречие с цитираното ТР, представляващо задължителната практика на ВКС, въззивният съд е приел, че нотариален акт №21/2005г., обективиращ договор за покупко-продажба на процесния имот, следва да бъде отменен по реда на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./. Ето защо въззивното решение в тази част трябва да бъде отменено. Доколкото не се касае за самостоятелен иск за отмяна на нотариалния акт, а за правна последица, то не следва да се постановява решение от ВКС, отхвърлящо такъв иск.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на II г.о.

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивно решение по гр.д.№ 5402/2009г. на Софийския градски съд в частта, с която е оставено в сила допълнително решение от 30.11.2007г. по гр.д.№ 8791/2005г. на СРС, с което е отменен по реда на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ нотариален акт № 21,том II, рег.4810, дело №191/05 на нотариус М. И., рег.№260.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми