Решение № 82 от 17.04.2012 г. по гр. д. № 958/2011 г.

Анотация

Въпрос
Относно разграничаване на разпореждане с имот/ предложен и продаден / като застроено дворно място за жилищни нужди т.е. с характеристиката на жилищен имот от разпореждане със земя , в контекста на т.1 на Решение на В. от 17.08.1990 година. Относно изменението на това решение с Решението на В. от 06.12.1990 година и за обектите , изключени от приложното поле на посочените решения на В., с довод , че необходимостта от произнасяне на ВКС е от значение за еднаквото и точно прилагане на посочените решения на В., касаещи изключенията на отделни обекти на правото на държавна собственост.


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 958 /2011 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

В. М. И. и Р. П. И., и двамата от [населено място] чрез процесуалния представител адв. К. Б.- АК Р. обжалват и искат да се отмени въззивно Решение Nо 198 от 25.05.2010 година, постановено по реда на чл. 218з ГПК / отм./ по гр. възз. д. Nо 192/ 2010 година на ОС-Русе.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано, основания за отмяна по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите за разграничаване на разпореждане с имот/ предложен и продаден / като застроено дворно място за жилищни нужди т.е. с характеристиката на жилищен имот от разпореждане със земя , в контекста на т.1 на Решение на В. от 17.08.1990 година ,и съответно изменението на това решение с Решението на В. от 06.12.1990 година и за обектите , изключени от приложното поле на посочените решения на В., с довод , че необходимостта от произнасяне на ВКС е от значение за еднаквото и точно прилагане на посочените решения на В., касаещи изключенията на отделни обекти на правото на държавна собственост.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е подаден писмен отговор от ответниците по касация , с който се поддържа , че постановеното решение е правилно, не е допуснато нарушение по приложението на материалния закон.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията си по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК, намира :

С посоченото решение , окръжният съд в производство по чл. 218з ГПК /отм./ е отменил Решение Nо 197 от 14.11.2007 година по гр.д. Nо 3436/ 2007 година на РС -Русе по уважения отрицателен установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./, на В. М. И. и Р. П. И. срещу А. В. К., починал в хода на производството и заместен от наследниците си по закон- М. А. К.,С. А. К. и М. А. К. , с който е прието, че същият не е собственик на 126/703 кв.м идеални части от следния недвижим имот- УПИ * , бивш имот пл. Nо * от кв. 270 по РП на [населено място] , целият с площ от 703 кв.м. и е постановил ново , с което искът е отхвърлен като неоснователен .

За да отхвърли иска , решаващият съд , съгласно указания , дадени с отменително решение на ВКС, е приел, че Договорът, по силата на който общинското дружество [фирма] [населено място] чрез продажба , извършена на основание чл. 7 ЗС, чл. 15 ЗС и чл. 13 ЗС се е разпоредило с недвижимо общинско имущество към дата 30.12.1991 година , е нищожен поради мораториума на В. за разпореждане с общинска собственост , и съответно частните правоприемници - търговско дружество [фирма] и съответно В. И. и Р. И. не са станали собственици на процесния недвижим имот. От друга страна , имотът е останал в държавата./ общината / и отмяната на отчуждаването има вещно-правен ефект в полза на отчуждените собственици.

С разпоредбите на ЗВСНОИ по З., ЗПИНМ и др. благоустройствени закони е предвидена възможността за възстановяване правото на собственост на надлежно отчуждени недвижими имоти въз основа на някой от изброените благоустройствени закони в лицето на техните собственици или негови наследници. Възстановяването на отчуждената собственост не настъпва по силата на закона , а въз основа на проведена административна процедура и влязъл в сила индивидуален административен акт. Условие за възстановяването е собствеността да се намира в патримониума на държавата за да бъде валидно извършена трансформацията на собственост от държавна / общинска / в частна

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове