Решение № 81 от 17.02.2012 г. по гр. д. № 506/2011 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Дали искът за делба на съсобствен имот е неоснователен, когато към момента на предявяването му има влязъл в сила кадастрална карта за населеното място, в което се намира имота, в която поради грешки и непълноти, имотът не е нанесен или не е индивидуализиран като самостоятелна сграда със застроена площ и идентификатор?

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 14 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ЦЕНЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Ж. Силдарева гражданско дело N 506/2011 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Образувано е по касационна жалба на Р. И. Р. срещу решение от 01.11.2010 г. по гр. д. № 610/2010 г. на Пернишки окръжен съд, с което е решен спора по съществото като е отхвърлен предявения от касатора против Е. Р. и Г. Б. иск за делба на съсобствени недвижими имоти: югозападния близнак, застроен на 54 кв. м. от двуетажна масивна жилищна сградата, построена в УПИ , в кв. по плана на [населено място] и масивен гараж застроен на площ от 18 кв. м., построен в УПИ ХVII, в кв. по плана на П..

С определение от 24.10.2011 г. състав на ВКС, I г. о. е допуснал да се извърши касационна проверка на въззивното решение по разрешеният с него материалноправен въпрос от значение за изхода на спора дали искът за делба на съсобствен имот е неоснователен, когато към момента на предявяването му има влязъл в сила кадастрална карта за населеното място, в което се намира имота, в която поради грешки и непълноти, имотът не е нанесен или не е индивидуализиран като самостоятелна сграда със застроена площ и идентификатор.

Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт и намери следното:

Р. Р. е предявил срещу Е. Р. и Г. Б. иск за делба на двуетажна къща близнак, застроена на площ от 54 кв.м. в УПИ и гараж на площ от 18 кв. м. застроен в УПИ ХVII-. Съсобственост между първите двама съделители е възникнала по наследяване от родителите им, а по отношение на третия на основание алеаторен договор. В исковата молба имотите са индивидуализирани с регулационния им статут по действал застроително-регулационен план. Ответниците са направили възражение, че имотите не са индивидуализирани с актуалното им състояние съгласно одобрената за [населено място] кадастрална карта. От представена скица на имотите, издадена въз основа на кадастралната карта, се установява, че сградите близнаци, построени в имота са зансети като една сграда на площ от 98 кв. м., на която е даден един идентификационен номер. Не е представена скица за сградата с предназначение гараж. Касаторът е подал жалба срещу заповедта за одобряване на кадастралната карта, която с определение от 03.12.2009 г. по адм. д. № 488/09 г. на Административен съд Перник е оставена без разглеждане като недопустима. Въз основа на тези доказателства първоинстанционният съдът е допуснал да се извърши делба на имотите, като ги е индивидуализирал с белезите по предходния регулационен план.

Доводите на ответниците за липса на идентичност между имотите по ЗРП и заснетите в кадастралната карта са намерени за основателни от въззивния съд. Въз основа на доказателствата по делото е намерил, че идентичността на имотите заснети в регулационния план и заснетите в кадастралната карта не е установена с представяне на удостоверение за идентичност на двете жилищни сгради, изпълнени при сключено строителство в държавния имот УПИ . В кадастралната карта жилищната сграда е заснета като еднофамилна сграда на площ от 98 кв. м. Друга сграда, предмет на делба и определена като гараж, застроен на площ от 18 кв. м, не е нанесена КК, което се установява от издадената въз основа на нея скицата. В тази скица в УПИ е заснета стопанската сграда с площ от 54 кв. м. Тази сграда не е предмет на иска за дела. По данни от скица от 29.08.2009 г., издадена въз основа на ЗРП от 1986 г., в УПИ е заснета сграда, по начина, по който тя е заснета и в КК. Няма данни в КК да е нанесен гараж с площ от 18 кв. м. Строителното петно за гараж е отразено в скица, издадена за съгласуването му. Въз основа на констатираните непълноти в кадастралната карта и липсата на идентификатори за имотите, предмет на иска, съдът е приел, че той е неоснователен.

Изводът е незаконосъобразен. Кадастралното заснимане на построените в имота сгради няма вещноправно действие. В кадастралните планове, изработвани при действието на З., се заснимат и изобразяват местоположението, границите, размерът и другите характеристики на недвижимите имоти, сградите и съоръженията, трайни насаждения и други обекти в местността. Кадастралният план и разписният списък към него нямат доказателствено значение за собствеността на недвижимите имоти и за други вещни права и тежести върху тях.

Съгласно чл. 2 ЗКИР кадастърът е съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на РБ.

Несъответствията между действителното правно положение и отразеното в картата, няма правопораждащо или павопрекратяващо действие. В производство по иск за делба правото на собственост се установява с доказване на правопораждащите го факти. Пропускът да се отрази или неправилното отразяване в кадастъра на обектът на правото на собственост е основание за допълване или поправянето му. Той не е пречка да се установи правото на собственост както и да се прекрати съсобствеността.

Приетото в обратен смисъл от въззивния съд не намира опора в закона, поради което решението е неправилно. Това е основание по чл. 281, т. 3 ГПК за отмяната му. На основание чл. 293, ал. 3 ГПК след отмяна на решението делото следва да бъде върнато на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

По изложените съображения Върховният касационен съд, I г. о.

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА решение от 01.11.2010 г. по гр. д. № 610/2010 г. на Пернишки окръжен съд.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми