Решение № 81 от 25.02.2011 г. по гр. д. № 930/2010 г.

  Анотация

  Въпрос
  Валиден ли е и поражда ли правни последици трудов договор, по който работодателят не е изпълнил задължението по чл. 62, ал. 3 КТ /ред., ДВ, бр. 108/2008 г./ да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на НАП за сключването или изменението на трудовия договор? Какъв е процесуалният ред за обявяване недействителност на трудовия договор, респ. на клауза от трудов договор?


  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Надя Зяпкова

  ЧЛЕНОВЕ:
  Жива Декова, Олга Керелска

  при секретар Цветанка Найденова, като изслуша докладваното от съдия Зяпкова гр. дело № 930/2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от В. Т. П. ЕГН [ЕГН], адрес: [населено място], [улица], приподписана от адвокат И. В. против въззивно решение на Окръжен съд-Монтана от 8.04.2010 г., постановено по гр. д. № 69/2010 г., с което са отхвърлени предявените от В. Т. П. против [фирма], [населено място] иск с правно основание чл. 224, ал. 1 КТ за разликата над 4 346.76 лв. до 7 903.20 лв. и иск с правно основание чл. 222, ал. 3 КТ за разликата над 2 467.08 лв. до 4 485.60 лв. ведно със законна лихва върху главниците от датата на предявяване на исковете-10.07.2009 г. до изплащането им.

  За ответника по жалбата [фирма], [населено място] жалбата е оспорена като неоснователна по съображения, изложени с писмена защита от управителя на дружеството Т. Ц. Влашки.

  Неоснователно е оплакването на касатора за процесуална недопустимост на въззивното решение.

  Въззивното решение, с което съдът е намалил размера на присъдените обезщетения е процесуално допустимо, тъй като съдът се е произнесъл в рамките на въззивната жалба, с която първоинстанционното осъдително решение е обжалвано изцяло.

  С определение на Върховния касационен съд, състав на Трето гражданско отделение № 935/24.09.2010 г. по гр. д. № 930/2010 г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в отхвърлената част на исковете на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по правни въпроси от значение за изхода на спора.

  Отговор на поставените въпроси:

  1.Валиден ли е и поражда ли правни последици трудов договор, по който работодателят не е изпълнил задължението по чл. 62, ал. 3 КТ /ред., ДВ, бр. 108/2008 г./ да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на НАП за сключването или изменението на трудовия договор?

  Формата за действителност на трудовия договор /писмена/ е изрично регламентирана с разпоредбата на чл. 62, ал. 1 КТ /изм., ДВ, бр. 2/1996 г./.

  Задължението на работодателя да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор по чл. 62, ал. 3 КТ /ред., ДВ, бр. 108/2008 г./ е с административен характер и изпълнението му, респ. неизпълнението му не е относимо към действителността /валидността/ на трудовия договор.

  Сключеният между страните по трудовото правоотношение, респ. изменен от тях трудов договор поражда правни последици независимо дали работодателят е изпълнил задължението за уведомление по чл. 62, ал. 3 КТ /ред., ДВ, бр. 108/2008 г./.

  2.Какъв е процесуалният ред за обявяване недействителност на трудовия договор, респ. на клауза от трудов договор?

  Трудовият договор се обявява за недействителен от съда по реда на глава ХVIII на КТ - чл. 357 - чл. 363 КТ съгласно чл. 74, ал. 2 КТ /изм., ДВ, бр. 100/1992 г./.

  Обявяването на недействителността на трудовия договор може да се извърши в самостоятелен исков процес по трудов спор с такъв предмет или по възражение на страна в рамките на висящ процес относно законността на прекратяването на трудовото правоотношение, предмет на иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, относно размера на неизплатено трудово възнаграждение, обезщетения, дължими на различни основания по КТ и пр. Постановеното по делото съдебно решение подлежи на въззивно и на касационно обжалване по реда на ГПК.

  3.Изготвената и подписана от работодателя и главния счетоводител на фирмата ведомост за работна заплата има ли официална удостоверителна сила за отразените в нея обстоятелства във връзка с размера на отразеното във ведомостта и неизплатено на работниците и служителите трудово възнаграждение?

  Ведомостта за работна заплата, подписана от работодателя и главния счетоводител на фирмата, съставлява частен свидетелстващ документ и се ползва с материална доказателствена сила досежно отразеното в нея удостоверително изявление, че на работника или служители се дължи определен размер неизплатено трудово възнаграждение.

  По касационната жалба:

  Основателна е в отхвърлената част на исковете.

  Въззивното решение е влязло в сила по иска с правно основание чл. 224, ал. 1 КТ

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове