Решение № 80 от 20.04.2012 г. по гр. д. № 729/2011 г.

Анотация

Въпрос
Следва ли втората инстанция да обезсили недопустимото решение на първата инстанция и да прекрати производството, като изпрати делото на компетентния съд или може да постанови съдебен акт по съществото на спора / при нарушена родова компетентност/, произнесен в противоречие ПП ВС 1-85.?


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 729 /2011 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

К. на [община]- П. Р. обжала и иска отмяна на въззивно Решение Nо15 от 14.02.2011 година постановено по гр.възз.д. Nо 1891/2010 година на ОС-Бургас.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното въззивното решение е процесуално недопустимо, тъй като посочената цена на иска в първата инстанция е за имот касае само храма , т.е. ПИ с идентификатор * и данъчна оценка от 11931.30 лв. / ј от тази данъчна оценка - цена на иска от 2 992.83 лв. / , а предмет на спора е недвижим имот от 2690 кв.м. от ПИ с идентификатор * - с площ от 23 379 кв.м. и данъчна оценка / към 2008 г./ от 254 687.50 лв. или цената на заявения и разгледания иск от 30430 лв. и обжалваното решение е постановено при нарушена родова подсъдност .Поддържа се и довод за неправилност на въззивното решение , като постановено в нарушение на съществени процесуални правила и материалния закон, основания за отмяна по см. на чл. 281, т. 2 ГПК и чл. 281, т. 3 ГПК .

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, е обоснована с извод , че по формулираният от защитата на касатора въпрос : следва ли втората инстанция да обезсили недопустимото решение на първата инстанция и да прекрати производството, като изпрати делото на компетентния съд или може да постанови съдебен акт по съществото на спора / при нарушена родова компетентност/, произнесен в противоречие ПП ВС 1-85.

По делото е подаден отговор в срока по чл. 287 ГПК от ответника по касация- Б. п. ц. - настоятелство на х. "С. Г."- С. е., с която се оспорва основателността на касационната жалба.

След преценка на наведените доводи за пороци на въззивното решение и в правомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК, настоящият състав на ВКС намира :

С посоченото решение , окръжният съд в правомощията на въззивна инстанция по чл. 196 ГПК и сл. / отм./ е оставил в сила решението на първата инстанция - Решение Nо V.-963/30.07.2010 година постановено по гр.д. Nо 1006/2007 година на РС-Бургас , а което по отношение на [община] е прието за установено на основание чл. 97, ал. 1 ГПК / отм./, че Б. п. ц./ Б./ е собственик на недвижим имот 2 690 кв.м., посочен по скица , неразделна част от решението, реална част от ПИ с идентификатор * по КК на [населено място], отреден за м. г., б., ц. „С. К. и М.", ц. „Св.З.".

За да уважи иска , съдът е приел, че процесният недвижим имот съставлява двор към х. „С. Г." [населено място]/ стара градска част/, още от 1911 година е заснет по КП като църковен , по КП от 1955 година попада в терен, предвиден за отчуждаване за морска градина, но поради липсата на данни за извършена процедура по отчуждаването не може да се приеме , че по отношение на терена следва да се зачетат последиците на чл. 39 ЗПИНМ / отм./ , тъй като за тази част планът не е приложен и е придобит на основание придобивна давност още преди влизане в сила на ЗС , към 1951 година при действието на Закона за давността

Решението на въззивния съд е процесуално допустимо, тъй като исковата молба е подадена на 12.03.2007 година , при действието на ГПК от 1952 г. и съгласно правилото на чл. 80, ал. 1, б. "б" ГПК /отм./ във вр. с чл. 55, ал. 1, б. "б" ГПК / отм./ , определящи окръжния съд като родово компетентен пъровинстанционен съд по гражданските/ и търговски/ дела с цена на иска над 10 000 лв., но с изключението на дела за „защита на вещни права върху недвижим имот", чиято родова подсъдност е на районен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове