Решение № 77 от 29.05.2013 г. по гр. д. № 833/2012 г.

Анотация

Въпрос
Относно молбата за отмяна се обосновават с довод , че страната е била лишена от възможността да упражни ефективна защита по делото в резултат на нарушени правилата за връчване на съдебни книжа и по конкретно на допълнението към изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на единадесети март две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр. дело № 833 /2012 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.

Търговско дружество [фирма] [населено място] чрез проц. представител адв. Д. А. - САК иска да се отмени влязло в сила Решение Nо 120 от 23.03.2012 година по гр. д. Nо 513/2011 год. ВКС-I отд. , с което е отменено изцяло Решение Nо 25 от 27.07.2010 година по гр.д. Nо 4399/2009 година на Софийския градски съд и е постановено ново решение , с което на основание чл. 97, ал. 1 ГПК / отм./ е признато за установено по отношение на ответниците- търговски дружества , че ищците-физически лица са собствеността на основание земеделска реституция на 2208/4150 ид. части от УПИ II-392 в кв. 11 по действащия регулационен план на [населено място] ;. „Ц. шосе - 7 километър", формирани от 774 кв.м. от имот от 61 046 .694 дка .

Като се поддържа , че влязлото в сила решение е постановено в нарушение на съдопроизводствените правила , даващи право на участие на страната в процеса и във фазата по допускане на касационното обжалване, молителят поддържа основание за отмяна по см. на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.

По делото, по реда на чл. 306, ал. 3 ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците по молбата за отмяна, с който се поддържа тезата , че не е налице никакво нарушение на процесуални правила , което да дава основание за отмяна на соченото решение на ВКС.

С чл. 303, т. 5 ГПК се визират три фактически състава, свързани с неучастието на страната лично или чрез повереник по делото поради грубо нарушение от страна на решаващия съд на съдопроизводствените правила, а именно когато 1./ страната е била лишена от възможността да участва по делото, 2,/или не е била надлежно представлявана или 3./ когато не е могла да се яви лично или чрез повереника си поради особено непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

Касационното производство е протекло по реда на чл. 290 ГПК и сл.

Твърденията по молбата за отмяна се обосновават с довод , че страната е била лишена от възможността да упражни ефективна защита по делото в резултат на нарушени правилата за връчване на съдебни книжа и по конкретно на допълнението към изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК , с което касаторът е релевирал и чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК като основание за допускане на касационното обжалване и възможността за отговор по реда на чл. 278 ГПК.

С решението, чиято отмяна се иска, правото на участие на ответника по касация и молител в настоящото производство търговско дружество [фирма] като страна в исковия процес не може да се приеме за нарушено.

Правото на ефективна процесуална защита е гарантирана от разпоредбите на гражданско-процесуалния кодекс, визиращи установена процедура по призоваването на лицето за съдебно заседание, надлежно връчване на съдебните книжа , личното или чрез пълномощник участие в съдебно заседание и в хода на съдебното производството по повод осъществяване правото на защита на спорни субективни материални права.

Нарушеното право на защита като основание за отмяна по см. на чл. 303. ГПК и сл. предполага наличие на една от установените по закон хипотези на нарушение на процесуалните правила , посочени по горе. Установените по делото данни сочат , че допълнително подаденото изложение на касаторите М. С. и Й. С., с релевирано основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, на което основание е и било допуснато касационното обжалване , не е било връчено своевременно на ответника по касация и не е била дадена възможност за отговор . Това нарушение на процесуалните правила не може да се квалифицира като установеното от законодателя формално основание „лишаване на страната от възможността да участва по делото", тъй като допуснатото с определението по чл. 288 ГПК касационно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове