Решение № 74 от 07.07.2017 г. по гр. д. № 4035 / 2016 г.

  Анотация

  Въпрос
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 30, ал. 3 ЗС, когато единият от съсобствениците поръча и заплати инвестиционен проект без съгласието на останалите съсобственици за строителство на сгради в общия имот?
  При дадено съгласие от съсобственика за изработване на инвестиционен проект от другия съсобственик, може ли последния да възложи изработване на такъв за сгради извън тези, за които е дадено съгласие?


  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 16 май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЖАНИН СИЛДАРЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ДИЯНА ЦЕНЕВА, СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 4035/2016 год.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С определение № 110 от 27.02.2017 г., постановено на основание чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на решение № 185 от 09.06.2016 г. по гр. д. № 1124/2016 г. на Старозагорски окръжен съд по подадените от страните [фирма] – ищец и С. М.- ответник касационни жалби, по разрешените с него материалноправни въпроси: - приложима ли е разпоредбата на чл. 30, ал. 3 ЗС, когато единият от съсобствениците поръча и заплати инвестиционен проект без съгласието на останалите съсобственици за строителство на сгради в общия имот; - при дадено съгласие от съсобственика за изработване на инвестиционен проект от другия съсобственик, може ли последния да възложи изработване на такъв за сгради извън тези, за които е дадено съгласие.

  Върховният касационен съд на РБ, състав на І г. о., провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе, взе предвид следното:

  С исковата молба от 18.08.2015 г., уточнена с молба от 14.12.2015 г., касаторът [фирма] е предявил срещу С. М. и Д. М., починала в хода на процеса (15.09.2015 г.) и оставила за наследник син С. М., искове за заплащане на направените разноски за събаряне на две сгради и разчистване на терена от отпадъци в размер на 5952.00 лв. както и за заплащане на сумата 14400.00 лв., разноски за изработване на инвестиционния проект за пристрояване на магазина и изпълнение на нови обекти. Втората претенция е основана на твърдението, че след изработване на инвестиционен проект за пристройка-разширение на магазин за хранителни стоки, навес и бистро за бързо хранене, възложен от съсобствениците на терена, съсобственик М. не е дал съгласие (не е подписал искането) за внасянето му за одобрение. Поради това изпълнението на проекта е станало невъзможно. Вложените средства от ищеца за изработването му поради това съставляват за него вреда, която е причинена от поведението на ответника.

  От фактическа страна по делото е установено, че ищецът по исковете [фирма] е сключил договори за наем на двуетажна сграда, построена в имот УПИ ІІІ-332 в кв. 37 по плана на [населено място] баня за срок от седем години както следва на 09.03.2006 г. с М. К., С. М. и Д. М. като собственици общо на 1/2 ид. ч. от и построената в него сграда и на 15.03.2006 г. със собственицата на другата 1/2 ид. ч. от имота Д. М. Х.. В договора е конкретизирано, че сградата в първия етаж функционира като ресторант, а във втория е със шест стаи, че наемодателите дават съгласие наемателя да използва сградата за развиване на търговска дейност, като за адаптирането й за това предназначение той ще поеме всички разноски.

  На 09.03.2006 г. първите трима съсобственици К., М. и М. са упълномощили наемателя да ги представлява пред компетентните органи за промяна предназначението на отдадения под наем имот за извършване на търговска дейност. Със заповед № 216 от 21.03.2013 г. е бил изменен ПУП в обхват – плана за регулация на УПИ ІІІ-332 и плана за застрояване, като имотът е предназначен за „Комплексно обществено обслужване”, по писмено искане на съсобствениците: касатора и М. К., Д. М. и С. М..

  На 14.07.2006 г. [община] баня е издала на съсобствениците на УПИ ІІІ-332 в кв. 37 по плана на [населено място] баня удостоверение № 7 за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория „магазин за хранителни стоки” (в какъвто е бил преустроен първия етаж от на съществуваща сграда). В същото е отразено, че възложители са съсобствениците и че преустройството е извършено въз основа на одобрени проекти, разрешение за строеж и другите строителни книжа.

  На 30.01.2012 г. е починала наемодателката Д. М. Х.. Тя е оставила за наследник син Т. Х., който е дарил на П. Х., действащ като управител на [фирма], [населено място] баня, 1/20 ид. част от придобития

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове