Решение № 69 от 21.09.2010 г. по гр. д. № 4130/2008 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
За състава на комисията, извършила подбор между двама преподаватели, единият от които се явява и участник в самата комисия в качеството на председател на синдикална организация.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
КРАСИМИРА ХАРИЗАНОВА, МАРИО ПЪРВАНОВ

при участието на секретаря Райна Пенкова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията Красимира Харизанова дело № 4130/2008 година по описа на II г.о. на ВКС

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Образувано е по касационна жалба на А. С. Х. от [населено място] чрез адв. М. Х. от Ямболската АК срещу въззивното решение на Ямболския окръжен съд от 16.VII.2008 г. постановено по в.гр.д.№ 278/2008, с което е отменено решението на Ямболския районен съд от 18.IV.2008 г. по гр.д.№ 1990/2007 г. в частта му, с която са уважени исковете й по чл. 344 ал.1 т.1 и 2 от КТ и вместо това е постановено отхвърлянето на тези претенции, като е оставено в сила решението за отхвърляне на иска с правно основание чл. 344 ал.1.т.3 от КТ.

Касационното обжалване е допуснато по въпроса за състава на комисията, извършила подбор между двама преподаватели, единият от които се явява и участник в самата комисия в качеството на председател на синдикална организация, който обуславя изхода на спора и е от значение за точното прилагане на закона.

Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 280 и сл. от ГПК и съобразно поддържаните доводи и релевираните касационни основания за отмяна, а именно – противоречие с материалния закон и необоснованост, като направените изводи не кореспондират с доказателствения материал по делото – основания по чл. 281 т.3 от ГПК.

От фактическа страна е установено по делото, че трудовото правоотношение на ищцата А. Х. с работодателя й П. г. по П. [населено място] е прекратено със заповед № 18 от 16.Х.2007 г. на основание чл. 328 ал.1 т.2 поради съкращаване на щата. Безспорно установено по делото е, че е налице такова съкращаване на щата поради намаляване на паралелките в учебното заведение, променена е и учебната програма по преподавания от нея предмет „електротехника“ с намалени учебни часове от 1032 часа пред предходната учебна година на 594 часа за годината на съкращението на щата. Щатните бройки на педагогическия персонал са намалени от 57 на 47.5 бройки. Преподавателите по електротехника в гимназията са двама – ищцата А. Х. и инж. Т. М. Танев, които са с еднаква квалификация и образование. Значителното намаление на предвидените в програмата за новата учебна година учебни часове по преподавания от тях предмет е обусловило необходимостта едната щатна бройка за преподавател по електротехника да се съкрати и да се извърши подбор по чл. 329 от КТ между двамата преподаватели.

Такъв подбор е извършен от комисия в състав: административното ръководство на училището, включително и директора му, както и двама представители на синдикалните организации към К. и КТ“Подкрепа“. Именно в качеството си на председател на организацията на КТ“Подкрепа“ в комисията за подбор е участвал инж.Т. М. Танев. С решението на комисията от 11.Х.2007 г. е предпочетен да остане като преподавател в училището именно инж.Т. Танев, а ищцата да бъде съкратена. Самият факт на участие в комисията на единия от служителите, обсъждани за съкращение, опорочава решението на помощния орган по чл. 329 от КТ. Това според Ямболския районен съд, наред с участието на директора на училището в комисията, опорочава резултата от извършения подбор и обуславя незаконността на извършеното уволнение на ищцата, довело до уважаването на нейните първи два иска с правно основание чл. 344 ал.1 т.1 и 2 от КТ.

Ямболският окръжен съд в обжалваното с настоящата касационна жалба решение приема обратното, че поради липсата на нормативно установен състав на комисията по подбора, участието на инж.Танев в състава й не води до опорочаване на решенията на комисията.

Върховният касационен съд, състав на IV гр.отделение намира, че независимо от липсата на нормативно установен състав на комисията по подбор, очевидно участието на единия от претендентите за запазване на трудовото си правоотношение в комисия, извършваща този подбор, поставя това лице в явен конфликт на интереси и опорочава взетите решения. Недопустимо е арбитър да оценява сам своите професионални и делови качества. Освен това неговото участие в тази комисия деформира и свободната преценка на останалите членове на тази комисия при изпълнение на възложените й от чл. 329 от КТ правомощия. Посочените съображения в достатъчна степен обуславят незаконността на взетите решения, в съответствие с които е извършено прекратяването на трудовото правоотношение с ищцата. За пълнота следва да се отбележи, че участието на директора на училището в комисията по подбор не опорочава нейните изводи, напротив именно той е оторизирания орган от КТ да извърши подбора, а когато се нуждае от подпомагане в тази решаваща дейност, се съставя комисията. Крайните решения по чл. 329 от КТ са именно на работодателя за извършване на съкращението, като предмет на съдебен контрол е съобразяването на взетите решения с критериите на закона – да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Като е приел противното, Ямболският окръжен съд е постановил необоснован и незаконосъобразен съдебен акт, подлежащ на отмяна от ВКС поради наличие на основанията по чл. 281 т.3 от ГПК. Не се налага събирането на други доказателства, нито повторение или извършване на нови съдопроизводствени действия за пререшаване на спора в противен смисъл, така че съгласно чл. 293 ал.2 от ГПК ВКС може да се произнесе по съществото на спора, като уважи предявените от ищцата искове по чл. 344 ал.1 т.1,2 и 3 от КТ. Незаконността на извършеното прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата обуславя основателността на конститутивния й иск за възстановяването й на заеманата длъжност преди уволнението. Основателен и доказан е и третият иск за присъждане на обезщетението по чл. 344 ал.1 т.3 от КТ във връзка с чл. 225 ал.1 от КТ, тъй като от приложените пред втората инстанция писмени доказателства – копие от трудовата книжка, регистрационна карта в „Бюрото по труда“ [населено място] и служебна бележка от същото бюро, е видно, че тя не е работила по трудово правоотношение в предвидения в чл. 225 ал.1 от КТ 6 месечен срок от прекратяване на трудовия си договор [населено място] гимназия по П. „Н.Й.В.“- [населено място]. Според приложената заповед № 18 от 16.Х.2007 г. месечното й трудово възнаграждение е в размер на 378.48 лв, което за 6 месечен период е в размер на сумата 2 270.88 лв, в който искът следва да се уважи, а в останалата част до предявения размер 2400 лв е неоснователен.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА решение № 167 от 16.VII.2008 г. постановено по в.гр.д.№ 278/2008 г. на Ямболския окръжен съд в частта, с която е отменено първоинстанционното решение на Ямболския районен съд № 278 от 18.IV.2008 г. и са отхвърлени исковете с правно основание чл. 344 ал.1 т.1 и 2 от КТ на А. С. Х. за отмяна на заповед № 18/16.Х.2007 г. за прекратяване на трудовия й договор и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „учител с висше образование“ и в частта, с която е оставено в сила решението на районния съд в частта му по иска с правно основание чл. 344 ал.1 т.3 от КТ и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА Н. И ОТМЕНЯ уволнението на А. С. Х. от [населено място], к-с „Райна княгиня“ бл. 18 вх.В ап. 37 извършено със заповед № 18/16.Х.2007 г. на директора на Професионалната гимназия по П. „Н.Й.В.“ [населено място] за уволнение на основание чл. 328 ал.1 т.2 от КТ поради съкращаване на щата.

ВЪЗСТАНОВЯВА А. С. Х. от [населено място] на заеманата преди уволнението длъжност „учител с висше образование“ в ПГ по П. „Н.Й.В“ – [населено място].

ОСЪЖДА П. г. по П. „Н.Й.В.“ [населено място] да заплати на А. С. Х. сумата 2 270.88 лева представляваща обезщетение за срок от 6 месеца по чл. 225 ал.1 от КТ заедно със законната лихва от 11.ХII.2007 г. до окончателното й заплащане, както и сумата 400 лв за направените разноски по делото за всички инстанции, както и държавна такса в размер на 120.84 лв по сметка на ВКС на РБ.

ОСТАВЯ В СИЛА решението на Ямболския окръжен съд от 16.VII.2008 г. по в.гр.д.№ 278/2008 г. в останалата обжалвана част.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми