Решение № 60 от 08.07.2015 г. по гр. д. № 4993/2014 г.

Въззивното решение е недопустимо. То е постановено по недопустима въззивна жалба. Това е така, защото спрямо Д. П. Й. и М. Д. Й. не е постановено първоинстанционно решение по съществото на спора. Оттук и за тях не е налице правен интерес от обжалването му. По подадената от тях частна жалба срещу решението, имащо характер на определение, въззивният съд няма правомощие да разгледа по същество иск срещу тях. Той дължи произнасяне по основателността на частната жалба като потвърди или отмени обжалваното определение. Недопустимо въззивният съд се е произнесъл за първи път по съществото на спора, без той да е разгледан от първоинстанционния съд.