Решение № 59 от 12.03.2012 г. по гр. д. № 911/2011 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос
Дали е недопустима делбата на съсобствен парцел, в който има две сгради, едната от които е съсобствена, а другата е индивидуална собственост на съделител?

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стойчо Пейчев

ЧЛЕНОВЕ:
Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 911 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното: Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение № 699 от 27.05.2011 постановено от Варненски окръжен съд по гр.д. № 381/2011г., с което е потвърдено решение № 30 от 05.01.2011г. на Варненски районен съд по гр.д. №3682/2009г. в частта му, с която е отхвърлен иска за делба на УПИ* с площ * кв.м. по скица, а по документ за собственост от * кв.м., в кв. * по плана на [населено място], [община], заедно с построените в него стопански постройки с площ * кв.м. предявен от Д. С. Й., М. В. Б. и К. В. З. против Г. К. Г., Н. К. Г., С. Н. Д. и Н. К. Н.. П. решение е влязло в сила в частта, с която е допусната делба на едноетажна жилищна сграда в същото дворно място между ищците и ответника Н. Н..

Касационната жалба е подадена от ищците Д. С. Й., М. В. Б. и К. В. З. чрез пълномощника им адв. П.. Според касаторите неправилно и необосновано съдът приема, че въз основа на протокола за даване на строителна линия от 28.04.1966г. ответникът Н. се легитимира като собственик на новата жилищна сграда. Тогава собственик на земята е бил общия наследодател Н. В. Й. и той е дал съгласие за построяване само на гараж, но не и за жилищна сграда.Според тях делба на новата жилищна сграда не е искана и не е извършвано обследване чия собственост е тя. Неправилно съдът е приел, че ответникът е изключителен собственик на тази сграда и въз основа на това е направил изводите си за недопустимост на делбата предвид разрешенията на ППВС № 2/82г.

Ответникът Н. К. в писмения си отговор излага подробни съображения за неоснователност на жалбата.

С определение № 926 от 20.10.2011г. настоящият състав на Върховния касационен съд е допуснал касационно обжалване на решението на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие с ППВС №2/82г., б.“д“ по въпроса дали е недопустима делбата на съсобствен парцел, в който има две сгради, едната от които е съсобствена, а другата е индивидуална собственост на съделител.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, установи следното:

Съдът е сезиран с иск за съдебна делба на недвижим имот останал в наследство от В. Н. Й., починал 2007г. и неговия баща Н. В. Й., починал 1987г., а именно: дворно място в [населено място] с площ * кв.м. по документ за собственост, а по скица от * кв.м., съставляващо УПИ * от кв. *, заедно с жилищна сграда на * кв.м. и стопански постройки, застроени на * кв.м. Установено е, че в имота съществува и масивна двуетажна жилищна сграда с гараж, както и второстепенни постройки, изградени преди 1987г., чийто едноличен собственик претендира да е ответникът Н. К. Н..

В. съд е намерил за доказано, че наследодателят Н. В. Й. е бил собственик на къща и сайвант в [населено място] с дворно място от * кв.м. като имотът е представлявал съпружеска имуществена общност със съпругата му К. М. Й.. Дяловете на съсобствениците съдът е определил, отчитайки извършеното дарение от К. Й. в полза на В. Й. и от Г. Г., Н. Г. и С. Д. в полза на Н. К. Н.. С оглед на това е приел, че ищците /сега касатори/ притежават * ид.ч. от дворното място и едноетажната сграда, а ответника Н. Н. притежава * ид.ч. от дворното място, толкова части от едноетажната сграда и е изключителен собственик на новата жилищна сграда.

За да отхвърли иска за делба на дворното място съдът е изтъкнал, че намира приложение разрешението на ППВС № 2/82г., б.“д“ и „е“, тъй като при наличните две жилищни сгради в имота – едната съсобствена, а другата собственост на един от съделителите, то дворното място представлява обща част и не може да бъде предмет на делба съгласно чл. 38, ал. 1 ЗС.

По основанието за допускане на касационно обжалване.

Според ППВС №2/82г., т.1, б.“д“ е недопустима делбата на съсобствен парцел, в който има две или повече самостоятелни сгради, които са изключени от съсобствеността и принадлежат на отделни собственици.

Когато обаче в съсобствения поземлен имот има една сграда, която е също съсобствена между собствениците на земята и втора сграда, която е индивидуална суперфициарна собственост на съделител, то цитираното разрешение на т.1, б.“д“ от ППВС №2/82г. не намира приложение и е допустимо да се извърши съдебна делба на поземления имот, заедно със съсобствената сграда. Това е така, защото в този случай не може да се приеме, че теренът е загубил самостоятелния си характер и е придобил обслужващо значение спрямо сградите, т.е. че е станал обща част. В този смисъл е и Решение №87 от 07.07.2011г. по гр.д. № 825/2010г. на IIг.о, постановено в производство по чл. 290 ГПК. Според него делбата на съсобствено УПИ е недопустима, само ако същият е застроен с обекти, индивидуална собственост на собствениците на терена.

По основателността на касационната жалба.

Доколкото въззивният съд е приложил разрешението на ППВС №2/82г., т.1, б.“д“ и е отказал допускане на делба на поземлен имот в хипотеза, различна от посочената в постановлението, то решението се явява неправилно поради нарушение на материалния закон.

Безспорно е по делото е, че УПИ * е застроен с две сгради – едната е съсобствена между собствениците на терена и е предмет на делбата, а другата /двуетажна масивна жилищна сграда с гараж/ не е включена в предмета на делбата, като съделителят Н. К. Н. претендира, че е негова изключителна собственост. Същият се легитимира като собственик с констативен нотариален акт № * от 2003г., протокол за дадена строителна линия от 28.04.1966г. на името на баща му К. Н. В. за двуетажна къща на около * кв.м. и нотариално заверена декларация – съгласие от 28.09.1984г. от наследодателя Н. В. Й. за изграждане на гараж. Несъмнено е, че съдът следва да вземе предвид съществуването на тази сграда и данните за собствеността й, за да извърши преценка за допустимостта на делбата на терена, независимо, че самата сграда не обект на делба. Ищците изрично са заявили, че не претендират делба на тази сграда и гаража, както и не са оспорили представените от Н. Н. доказателства за собствеността върху тях. Възражения срещу правата му са заявили едва във въззивната жалба. При това положение следва да се приеме, че легитимацията му като собственик на тази сграда не е своевременно оспорена.

При тези обстоятелства и съобразно приетото по-горе разрешение по правния въпрос в случая не е налице хипотеза на недопустимост на делбата с оглед естеството или предназначението на застроения урегулиран недвижим имот, тъй като не всички съсобственици имат самостоятелни обекти. Затова дворното място не се явява обща част по смисъла на чл. 38 ЗС.

Поради изложеното въззивното решение, с която е отхвърлен иска за делба на УПИ * е постановено при неправилно приложение на материалния закон и следва да бъде отменено, като вместо него се постанови друго, с което да се допусне делба на посочения УПИ. Участниците в делбата и квотите им са тези, установени с влязлото в сила решение относно делбата на едноетажната жилищна сграда, а именно: * ид.ч. в общ дял за Д. С. Й., К. В. З. и М. В. Б. и * ид.ч. за Н. К. Н.. По отношение на ответниците Г. К. Г., Н. К. Г. и С. Н. Д. искът за делба е неоснователен, тъй като те са прехвърлили своите дялове от съсобствените имоти на ответника Н. Н..

Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на II г.о.

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № № 699 от 27.05.2011 постановено от Варненски окръжен съд по гр.д. № 381/2011г. в частта му, с която е потвърдено решение № 30 от 05.01.2011г. на Варненски районен съд по гр.д. №3682/2009г. за отхвърляне на иск за съдебна делба на УПИ * с площ * кв.м. по скица, а по документ за собственост от * кв.м., в кв. * по плана на [населено място], [община], заедно с построените в него стопански постройки с площ * кв.м. между Д. С. Й., М. В. Б., К. В. З. и Н. К. Н. и вместо него постановява:

ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА на следния недвижим имот: УПИ * с площ * кв.м. по скица, а по документ за собственост от * кв.м., в кв. * по плана на [населено място], [община], заедно с построените в него стопански постройки с площ * кв.м. при квоти и между съделители: за Д. С. Й., М. В. Б. и К. В. З. – * ид.ч. в общ дял и за Н. К. Н. – * ид.ч.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в частта, с която е отхвърлен иска за делба на посочения имот спрямо Г. К. Г., Н. К. Г. и С. Н. Д. и тримата от [населено място].

Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми