Решение № 52 от 25.04.2013 г. по гр. д. № 814/2012 г.

Анотация

Въпрос
При наличие на данни относно извършено правоприемство – А., отговарящ на изискванията на ЗДС и ППЗДС, в който се съдържат данни за предоставяне на държавен имот за стопанисване и оперативно управление, включване на имот в баланса на дружеството, липсата на разделителен протокол може ли да обоснове извод за липсата на завършен фактически състав по чл. 17 а ППЗДОбП / отм./? Относно тълкуване на термина „съответна част от активите”при хипотеза на приватизационна сделка по чл. 34, ал. 2 ППЗДОбП / отм./ , с довод , че решението на въззивния съд е произнесено в противоречие с Решение Nо 76 от 06.03.2009 год. по гр.д. Nо 5857/2007 год. на ВКС-II отд., Решение Nо 97 от 29.03.2011 год. по гр.д. Nо 431/2010 год. на ВКС-II отд., Решение 147 от 19.07.2010 год. по гр.д. Nо 7/2009 год. на ВКС-I отд., и др.


Върховният касационен съд на Република България, второ отделение на гражданската колегия, в открито заседание на единадесети февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

При участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр. дело № 814 / 2012 година, и за да се произнесе , взе предвид :

Производство по чл. 290 - 293 ГПК.

Търговско дружество [фирма] чрез процесуалния представител адв. К. Ж. АК-В. иска отмяна на въззивно Решение Nо 835 от 27.04.2012 година по гр.д. Nо 1849/2010 година на ОС-Варна по отхвърления иск по чл. 108 ЗС.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е постановено при допуснати нарушения на съществени процесуални правила- неправилно тълкуване на факти, нарушения на материалния закон - чл. 17а от ЗППДОбП /отм./ и е необосновано, основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по въпроси, които могат да бъдат обобщени в смисъл - при наличие на данни относно извършено правоприемство - А., отговарящ на изискванията на ЗДС и ППЗДС, в който се съдържат данни за предоставяне на държавен имот за стопанисване и оперативно управление, включване на имот в баланса на дружеството, липсата на разделителен протокол може ли да обоснове извод за липсата на завършен фактически състав по чл. 17 а ППЗДОбП / отм./, както и за тълкуване на термина „съответна част от активите"при хипотеза на приватизационна сделка по чл. 34, ал. 2 ППЗДОбП / отм./ , с довод , че решението на въззивния съд е произнесено в противоречие с Решение Nо 76 от 06.03.2009 год. по гр.д. Nо 5857/2007 год. на ВКС-II отд., Решение Nо 97 от 29.03.2011 год. по гр.д. Nо 431/2010 год. на ВКС-II отд., Решение 147 от 19.07.2010 год. по гр.д. Nо 7/2009 год. на ВКС-I отд., и др.

В срока по чл. 287 ГПК е постъпило писмено становище-отговор от ответника по касация- [фирма] С. , с който се оспорва наличието на основание за допустимост на касационното обжалване и евентуалната основателност на касационната жалба.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК, намира :

С посоченото решение , окръжният съд в правомощията на въззивна инстанция по чл. 196 ГПК и сл. / отм./ е оставил в сила решение Nо 2568 от 09.07.2010 година по гр.д. Nо 830/2007 г. по описа на РС-Варна , с което е отхвърлен предявеният от [фирма] ревандикационен иск срещу [фирма] С. на обособена част от к/с „С. К. и Е./ х./ "АД- а именно хотел „Ч." с обща ЗП от 2 024 кв.м и Р. от 5764 кв.м..

За да отхвърли иска , въззивният съд е приел, че ищецът- от [фирма] , като правоприемник на ДФ "Д.", поел съответната част от държавна фирма ТК"Б.- З. п.",не е доказал какво точно имущество е прието при преобразуването на държавната фирма по разделителен протокол поради липата на такъв. Прието е , че не е доказано, че ДФ"Д." е получила като дълготраен материален актив , включен в капитала на търговското дружество, претендирания имот. Не са представени доказателства , от които би могло да се установи коя е "съответната част" от активите и пасивите на ТК’Б.-З. п." е преминала в ДФ’Д.", образувана с Решение Nо 5 /24.04.1990 година на КТ при МС и дали процесния имот е част от това имущество. Прието е , че към момента на преобразуване на държавното предприятие в търговско дружество няма доказателства процесният имот да е бил предоставен на предприятието за стопанисване и оперативно управление, съответно да е включен в капитала му а акта за преобразуване, независимо от отразеното по А., поради това не са осъществени предпоставките на чл. 17а от ЗППДОбП / отм./ за преминаване на собствеността върху дружеството, а последващото включване на имота в капитала на приватизиращото дружеството не е произвело вещно-правно действие."

По изведеният правен въпрос и на основание чл. 291 ГПК , настоящият състав на ВКС, приема :

Разпоредбата на чл. 17а ЗППДОбП / отм./ установява , че с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове