Решение № 37 от 16.07.2015 г. по гр. д. № 6418 / 2014 г.

Анотация

Въпрос

За приложимостта на чл. 453, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 496, ал. 2 ГПК от гл.т.зачитане на материално правния им ефект в рамките на спора за собственост в общия исков процес.

За приложение на чл. 181, ал. 1 ЗУТ и чл/ 181, ал. 2 ЗУТ във вр. с пар. 5, т. 46 ДР ЗУТ и правното значение на Акт обр. 14 като констативен протокол на общинската администрация за установяване степен на завършеност на строителството в груб строеж.

Относно тълкуването на разпоредбите на чл. 7, ал. 3, т. 14 от Наредба No 3/ 2003 г.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на девети март две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 6418 /2014 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290-293 ГПК.

П. Д. Г. от [населено място], чрез процесуалния си представител адв. Н. Г. АК П. обжалва и иска да се отмени въззивно Решение Nо 370 oт. 18.06.2014 година по гр. възз. д. Nо 1445/ 2013 год. на АС- Пловдив , в частта , с която е потвърдено решението на ОС-Пловдив по уважения ревандикационен иск на С. К. Д. от [населено място] по чл. 108 ЗС срещу П. Д. Г. за предаване владението на собствен апартамент в [населено място] с идентификационен номер 56784.531.100.1.37.

С касационната си жалба П. Д. Г. поддържа , че обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон , съществени процесуални правила и е необосновано, основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК. Конкретно релевира доводи за необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност и взаимовръзка, несъответствие на изводите на съда с доказателствата по делото, неправилното му конституиране като ответник по делото, неточно очертан предмет на спора, касаещ вещно-правните последици и действие на договора, обективиран с НА No 40/2008 година , съдържащ клауза с отлагателно условие относно момента на преминаване на правото на собственост, но не засяга момента на преобразуване на правото на строеж в право на собственост, неточно приложение на парагр. 5 т.46 от ДР на ЗУТ и разпоредбите на чл. 7, ал. 3, т. 14 от Наредба 3 за съставяне актове и протоколи за приемане на строителните обекти, нарушен чл. 20 ЗЗД относно тълкуването на договорите , за конкуренцията на вписването за придобиване на правото на собственост.

Касационното обжалване по касационната жалба на П. Д. Г. е допуснато по въпроса 1./ за приложимостта на чл. 453, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 496, ал. 2 ГПК от гл.т.зачитане на материално правния им ефект в рамките на спора за собственост в общия исков процес в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК с оглед на констатирано противоречие на даденото от въззивния съд разрешение с възприетата от ВКС теза по Решение No 118 по гр.д.No 1215/2011 год. на ВКС- II отд.; 2./ по въпроса за приложение на чл. 181, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ във вр. с парг. 5 т.46 ДР на ЗУТ и правното значение на Акт обр. 14 като констативен протокол на общинската администрация за установяване степен на завършеност на строителството в груб строеж ценен с оглед на тезата по Решение No 46/ 12.03.2010 год. по гр.д.No 725/2009 год. на ВКС-I отд. в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК , както и 3./ по въпросите касаят тълкуване на разпоредбите на чл. 7, ал. 3, т. 14 от Наредба No 3/ 2003 година в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от ответната страна- С. Д. чрез адв.Г. – АК Х. , с който се оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване респ. за уважаване на касационната жалба на П. Г. .В открито заседание защитата на ответника по касация подържа обстойни довод за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на обжалваното въззивно решение.

Д. Д. Д. [населено място],със втора самостоятелна касационна жалба подадена чрез

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове