Решение № 23 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 5465/2013 г.

Анотация

Въпрос
Достатъчен ли е сам по себе си факът, ако се приеме, че постройките са незаконни , да бъде уважен иск по чл. 109 ЗС ? За значението на постройките в режим на „търпим строеж” по см. на пар. 16 ПР на ЗУТ и за необходимостта от преценка доколко конкретното строителство пречи да се упражнява правото на собственост и ако то е част от конструкцията на сградата, подлежи ли на премахване , при констатацията ,че с обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл в смисъл, различен на този ?


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на трети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 5465 /2013 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Търговско дружество [фирма] С. чрез процесуалния представител адв. И. Б.- САК обжалва и иска да бъде отменено въззивно Решение Nо 1684 от 07. 03. 2013 год. по гр възз.д. Nо 8350/ 2012 год. на Софийския градски съд - IV а по чл. 109 ЗС.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно и постановено в нарушение на процесуални правила по преценка на доказателствата относно факта налице ли е навлизане в чуждия имот и това създава ли пречки за пълноценното му ползване , за времето на осъщественото строителство, основания за отмяна по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационно обжалване е допуснато по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по правните въпроси: достатъчен ли е сам по себе си факът, ако се приеме, че постройките са незаконни , да бъде уважен иск по чл. 109 ЗС; за значението на постройките в режим на „търпим строеж" по см. на пар. 16 ПР на ЗУТ и за необходимостта от преценка доколко конкретното строителство пречи да се упражнява правото на собственост и ако то е част от конструкцията на сградата, подлежи ли на премахване , при констатацията ,че с обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл в смисъл, различен на този, обективиран по Решение Nо 837 от 17.12.2010 г. по гр.д. Nо 601/2010 год. на АС- Пловдив , Решение Nо 33 от 06.04.2010 год. по гр. д. Nо 27/ 2009 год. на ВКС-II г.о. / по чл. 290 ГПК / и и Решение Nо 712 от 06.10.2009 год. по гр.д. Nо 2170/ 2008 год. на ВКС-IV г.о. по чл. 218а, б. "а" ГПК / отм./

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от ответниците по касация , с който се оспорват основанията за отмяна на обжалваното решение.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените основания за отмяна и в правомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК,намира :

С обжалваното решение , Софийският градски съд в правомощията на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл. е отменил решение на първата инстанция по отхвърления иск по чл. 109 ЗС и е постановил ново решение , с което, по иска на [фирма] С. по чл. 109 ЗС е осъдил [фирма] С. да премахне ползваните от него рампа и козирка тераса, построени в УПИ V-7 от кв. 402 по плана на [населено място] , м."Ц.". За да уважи заявения иск, съдът е приел, че [фирма] С. е доказал като ищец по делото , че е собственик на процесния недвижим имот УПИ V-7 от кв. 402 по плана на [населено място] , м."Ц.", че ответното дружество е изградило в този имот рамка и козирка , които обекти, поради факта на незаконен строеж неправомерно препятстват упражняване правото на собственост в пълен обем от стана на дружеството собственик.

По изведения правен въпрос и на основание чл. 291 ГПК , настоящият състав на ВКС , намира :

С Решение Nо 837 от 17.12.2010 г. по гр.д. Nо 601/2010 год. на АС- Пловдив е прието , че „ искът по чл. 109 ЗС е иск за правна защита срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което пречи на собственика да упражнява вещното си право/ владени, ползване разпореждане/ и може да бъде насочен срещу всяко лице което с неоснователно свое действие създава пречка за упражняване на това право."

С Решение Nо 33 от 06.04.2010 год. по гр. д. Nо 27/ 2009 год. на ВКС-II г.о. , постановено по реда на чл. 290 ГПК , е прието , че „ според установената съдебна практика материално правната легитимация

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове