Решение № 23 от 04.03.2014 г. по гр. д. № 4105/2013 г.

Анотация

Въпрос

Ако преди възстановяването на собствеността между сънаследниците на лицето, притежавало земеделските земи и горските имоти преди обобществяването им е постигнато съгласие за разпределянето на тези имоти общо по площ, необходимо ли е последващо съгласие и демонстрация на намерение за своене след възстановяването на собствеността по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, за да се приеме, че е налице намерение възстановените в реални граници имоти да се владеят от отделните наследници за себе си?


Върховният касационен съд на Република България,Първо гражданско отделение,в съдебно заседание на тридесети януари през две хиляди и четиринадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодора Нинова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 4105 от 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. М. Г. от [населено място] срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, постановено на 04.02.2013г. по гр.д.№2597/2012г., с което е отменено решението на първоинстанционния съд в частта за заявените за делба имоти, находящи се в землището на [населено място] и вместо това е отхвърлен като неоснователен искът за делба на нива от 1.631 дка в м."Б.-02", имот №021017; залесена нива от 2.000 дка в м."Кум бунар-02",имот №305002; нива от 2.380 дка в м."Каймаклии-02",имот №025087; нива от 5.577 дка в м."Т.-горен-02", имот №035124; овощна градина в м."Т.-долен-02", имот №036097; нива от 0.900 дка в м."Над стадиона-02", имот №079129; нива от 991 дка в м."Л. дере-02", имот №100071; нива от 4.060 дка в м."П. път-03",имот №141063; залесена горска територия от 10.000 дка в м."Д.", имот №402040; залесена горска територия от 13.500 дка в м."Калъч тепе", имот №404019, както и за имот,представляващ ПИ №4115 от кв.92А по кадастралния план на [населено място] от 2000г. с площ от 1281кв.м.

С определение №498/15.10.2013г.,постановено по настоящето дело, касационното обжалване е допуснато по въпроса ако преди възстановяването на собствеността между сънаследниците на лицето, притежавало земеделските земи и горските имоти преди обобществяването им е постигнато съгласие за разпределянето на тези имоти общо по площ, необходимо ли е последващо съгласие и демонстрация на намерение за своене след възстановяването на собствеността по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, за да се приеме, че е налице намерение възстановените в реални граници имоти да се владеят от отделните наследници за себе си.

К. поддържа, че обжалваното решение е неправилно, тъй като неправилно въззивният съд е приел, че съделителите М. И. Г., В. В. Я. и С. В. А. са придобили имотите по давност. Излага съображения, че след 2000г. по отношение на процесните имоти не са упражнявани действия с намерение за своене, които да са били противопоставени на останалите сънаследници, както и че неправилно въззивният съд е приел, че своенето на имотите е започнало преди тяхното реституиране, т.е. преди обособяването им с площ, граници и то въз основа на устни договорки между съделителите /неформална делба/. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо това бъде допусната делбата.

В писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК ответниците по касационна жалба М. И. Г., В. В. Я. и С. В. А. изразяват становище,че касационната жалба е неоснователна по изложените в отговора съображения.

Ответниците по касационна жалба Г. С. Ф., Н. С. Б. и В. И. Б. изразяват становище, че касационната жалба е основателна и делба следва да бъде допусната по съображения, изложени в писмен отговор, подаден в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като извърши проверка на обжалваното решение по реда на чл. 290, ал. 1 ГПК и чл. 293 ГПК, приема следното:

Предявен е иск за делба на земеделски земи и горски имоти, находящи се в землището на [населено място], правото на собственост върху които е възстановено на наследниците на М. К. Г., починал на 17.02.1977г.

Производството е във фазата по допускане на делбата.

С обжалваното решение въззивният съд е отменил решението на първоинстанционния съд и вместо това е отхвърлил предявения от К. М. Г. срещу В. И. Б., Г. С. Ф., Н.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове