Решение № 18 от 04.04.2014 г. по гр. д. № 2324/2013 г.

Основанието на иска по чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗТСУ /отм./ произтича от правото на собственост, но е свързано с интереса да се отстранят съществени непълноти или грешки в кадастралния план и то към момента на одобряването му. Решението, което разрешава спора, има установително действие към този минал момент – на одобряването на регулационния план и има значение за издаване на съответните административни актове на компетентните държавни органи и за уреждане на облигаторните права между заинтересованите страни. Решението няма прехвърлително или конститутивно действие.