Решение № 15 от 26.01.2015 г. по гр. д. № 3298/2014 г.

Нищожно е само решението, което не отговаря на изискванията за валидно решение – да бъде постановено от надлежен орган, функциониращ в надлежен състав и в пределите на правораздавателната власт на съда, да е в писмена форма, да е подписано и да изразява волята на съда по начин, който позволява да се изведе, включително и чрез тълкуване на нейното съдържание.