Решение № 13 от 22.02.2012 г. по гр. д. № 481/2011 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос
Допустимо ли е при действието на ГПК /отм./ въззивната инстанция да не излага самостоятелни мотиви, които да отразяват собствената му правораздавателна дейност?

Върховен касационен съд на Република България , Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и трети януари две хиляди и дванадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАДЯ ЗЯПКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, ОЛГА КЕРЕЛСКА

След като изслуша докладваното от съдията КЕРЕЛСКА гр.д.№ 481/2011 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Т С. П. и Р С. П. и двамата от [населено място], приподписана от адв. М. срещу решение от 18.11.2010 год. по в.гр.д. № 311/2010 год. на Шуменския окръжен съд , с което е оставено в сила решение № 150/08.03.2010 год. по гр.д. №2730/2007 год. на Шуменски районен съд, с което са отхвърлени предявените от Т.С. П. и Р. С. П. и двамата от [населено място] срещу Г. В. Г., Д. Н. А., Н. Б. К. и Ж. И. Х. по чл. 26,ал.2, предл.2 ЗЗД за прогласяване нищожността на пълномощно с рег. №8312/10.10.2001 год. поради липса на съгласие; по чл. 26,ал.2 предл. 2 ЗЗД за прогласяване нищожността на НА № 81, том 2, рег. №3164, н.д. №193/2002 год., обективиращ покупко – продажба на недвижим имот , намиращ се в [населено място], [улица] ет.15, ап. 74 поради липса на съгласие и по чл. 26,ал.2, предл.2 ЗЗД за прогласяване нищожността на НА № 63, том IV, рег. №7171, н.д. №509/2002 год. поради липса на съгласие и по чл. 108 от ЗС за установяване собствеността на ищците и осъждане на ответника Ж. Х. да им предаде владението на недвижимия имат като неоснователни и недоказани.

С касационната жалба се правят оплаквания за допуснати процесуални нарушения. Според касатора въззивното решение е постановено при липса на мотиви . Освен това въззивната инстанция неправилно не е уважила направеното пред нея искане за назначаване на нова тройна експертиза.

К. молят въззивното решение да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Ответницата по касационната жалба Ж. И. Х. чрез адв. Д. Р. оспорва основателността на касационната жалба, в писмен отговор по делото.

Останалите ответници – Г. В. Г., Д. Н. А. и Н. Б. К. не вземат становище.

С определение № 1077/03.10.2011 год. по делото, касационното обжалване на въззивното решение е допуснато по процесуалноправния въпрос : Допустимо ли е при действието на ГПК / отм. / въззивната инстанция да не излага самостоятелни мотиви, които да отразяват собствената му правораздавателна дейност. Прието,е че по този въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие с т. 19 от ТР № 1/2000 год. от 04.01.2001 год. по гр.д. №1/2000 год. на ОСГК на ВКС, поради което касационното обжалване е допуснато на осн. чл. 280,ал.1,т.1 ГПК.

Отговор на поставения правен въпрос :

Съгласно т. 19 от ТР № 1/2000 год. от 04.01.2001 год. по гр.д. №1/2000 год. на ОСГК на ВКС, при действието на ГПК / отм./ ред. ДВ бр.124/23.12.1997 год./ мотивите на въззивната инстанция следва да отразяват решаваща, а не проверяваща правораздавателна дейност. Дейността на въззивната инстанция е аналогична на тази на първата инстанция , като без да представлява нейно повторение, я продължава. Тя има за предмет разрешаване на самия материалноправен спор за разлика от втората инстанция по отменената процесуална уредба / преди ЗИДГПК / д.в. бр.124/23.12.1997 год.- в сила от 01.04.1998 год./ , която е контролно- отменителна и дейността и е проверяваща по отношение законосъобразността на правните и фактически изводи на първоинстанционния съд.

С оглед на това задължително тълкуване, в отговор на поставения правен въпрос следва да се посочи, че неизлагането на самостоятелни мотиви при постановяване на въззивното решение при действието на ГПК / отм./ представлява процесуално нарушение, което обуславя неправилност на постановеното решение.

По касационната жалба:

С оглед отговора на поставения правен въпрос жалбата е основателна.

Производството по делото пред първата инстанция е започнало при действието на ГПК / отм./ по искова молба, депозирана в съда на 08.10.2007 год. С оглед на това и съгл. пар. 2,ал.1 ГПК /нов – в сила от 01.03.2008 год./ въззивната инстанция е следвало да разгледа делото по правилата на ГПК /отм. ред. ДВ. бр. 124/23.12.1997 год. и сл./. Съобразно тези правила въззивната инстанция действа като втора първа инстанция като осъществява самостоятелна решаваща дейност, изразяваща се в самостоятелна преценка на събрания пред нея и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал и прави своите фактически и правни изводи по съществото на спора като излага съответните мотиви за това.

В случая с обжалваното решение въззивният съд не е извършил такава самостоятелна решаваща дейност. Същият е действал като контролно- отменителна инстанция, която е извършила проверка на направените от първата инстанция фактически и правни изводи , които е споделил напълно. С оглед на това, обжалваното решение е постановено в нарушение на процесуалните правила и на осн. чл. 281,ал.1,т.3, предл.2-ро ГПК, подлежи на отмяна .

Пред въззивната инстанция въззивниците – касатори в настоящото производство, са поискали съдът да допусне нова тройна експертиза с вещи лица от Списъка на СГС, които не работят в системата на МВР, както и да бъдат допуснати двама свидетели при режим на довеждане за установяване на посочените във въззивната жалба обстоятелства, които са относими към правния спор , предмет на делото.В нарушение на процесуалните правила въззивният съд не е допуснал събирането на тези доказателства. Доколкото изслушаната пред първата инстанция тройна експертиза е изготвена при разногласие на вещите лица и съдът, предвид предмета на експертизата, не е могъл да вземе компетентно становище по разногласието , съгл. чл. 161 ГПК /отм./ е следвало да назначи нова тройна експертиза .Не е имало пречка за събиране на допълнителни гласни доказателства чрез разпит на свидетели, като сочените от въззивниците обстоятелства не следва да се квалифицират като отрицателни факти.

С оглед на горното, делото следва да бъде върнато на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав, който да назначи исканата нова тройна експертиза и разпита на посочените свидетели като при формиране състава на тройната експертиза следва да се положат усилия за отстраняване на съмненията относно тяхната безпристрастност .

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 18.11.2010 год. по в.гр.д. № 311/2010 год. на Шуменския окръжен съд и ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Шуменския окръжен съд .

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми