Решение № 12 от 19.02.2015 г. по гр. д. № 2429/2014 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

За правомощието на въззивния съд да се произнесе по наличието на съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което не е посочено във въззивната жалба и не е обсъдено от страните и съществено нарушение на съдопроизводствените правила ли е неподписването на съдебния протокол от съдията и как може да бъде отстранен този пропуск?


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и първи януари две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Марио Първанов, Борис Илиев

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 2429 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение № 8245/12.12.2013 на Софийския градски съд по гр.д. № 12934/2013, с което е отменено решението на Софийския районен съд от 14.06.2013 г. по гр.д. № 13914/2011, с което е отхвърлен предявеният иск за обезщетение за пропуснати ползи по чл. 59 ЗЗД, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийския районен съд. Обжалването е допуснато поради значението на процесуалноправните въпроси за правомощието на въззивния съд да се произнесе по наличието на съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което не е посочено във въззивната жалба и не е обсъдено от страните и съществено нарушение на съдопроизводствените правила ли е неподписването на съдебния протокол от съдията и как може да бъде отстранен този пропуск.

По първия процесуалноправен въпрос Върховният касационен съд намира, че въззивният съд не проверява редовността на процесуалните действия на съда и страните в първоинстанционното производство. Той може да провери редовността само тези процесуални действия на съда и страните в първоинстанционното производство, които са изрично посочени във въззивните жалби или в отговорите на въззивните жалби. От това правило няма изключения. При липса на оплаквания за съществени нарушения на съдопроизводствените правила, въззивният съд е длъжен да зачете всички съдопроизводствени действия, които първоинстанционният съд е зачел и да приеме за ненадлежно извършени всички съдопроизводствени действия, които първоинастнионният съд не е зачел.

По втория процесуалноправен въпрос Върховният касационен съд намира, че неподписването на съдебния протокол от съдията не е нарушение на съдопроизводствените правила, а канцеларски пропуск, който може да бъде отстранен винаги: по инициатива на съдията, на канцеларията, на по-горния съд, и след като някоя от страните се е позовала на този пропуск. Ако пропускът е установен толкова късно, че вече е невъзможно съдията да подпише протокола, в него се отбелязва причината за невъзможността, като протоколът се подписва от старшия член на състава или друго длъжностно лице, което е компетентно да удостовери причината за невъзможността.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК, я намира основателна поради следните съображения:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че е длъжен да констатира служебно такова съществено нарушение на съдопроизводствените правила като неподписването на протокола от последното заседание от председателя на състава, което опорочава постановеното съдебно решение, тъй като извършените процесуални действия в това заседания не са надлежно удостоверени и следва да се приеме, че не са извършени.

В нарушение на съдопроизводствените правила въззивният съд е приел, че неподписването на протокола от последното заседание от председателя на състава е нарушение на съдопроизвствените правила. Също в нарушение на съдопроизводствените правила съдът е приел, че може да върне дело за ново разглеждане от първоинстанционен съд вън от случаите на нищожно и недопустимо първоинстанционно решение, както и че при връщане на делото за ново разглеждане стои въпросът за отговорността за разноски.

Видно от изложеното обжалваното решение е постановено в нарушение на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде отменено, а делото – върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, след изпращането му в Софийския районен съд за подписване на протокола от съдебното заседание на 11.12.2012 г. от съдия С. В. съгласно горните указания.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 8245/12.12.2013 на Софийския градски съд по гр.д. № 12934/2013, както и определението от 25.02.2014 г. за изменяване на решението в частта за разноските.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Софийския градски съд.

Делото да се изпрати в Софийския районен съд за подписване на протокола от съдебното заседание на 11.12.2012 г. от съдия С. В. съгласно горните указания.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми