Решение № 9 от 01.02.2017 г. по гр. д. № 2474/2016 г.

Преди да постанови своя акт въззивният съд не е оставил без движение исковата молба, за да уточни ищцата цената на иска, подсъден на административния съд, или да отстрани евентуалното противоречие между обстоятелствената част и избрания ответник, който е Прокуратурата на Република България а не административният орган по изпълнение на наказанията. Затова от решението на въззивния съд не може да се установи и в каква част първоинстанционното решение е обезсилено и производството е прекратено и в каква част е оставено в сила. Отделните искове не могат да се разграничат по основание и размер, тъй като самата ищца не е извършила такова разграничение. По този начин решението е останало неразбираемо, тъй като действителната воля на съда не може да се установи дори при тълкуване. В такъв случай решението е нищожно