Решение № 223/2013 от 07.01.2014 г. по гр. д. № 2083/2013 г.

Попада ли в хипотезата на чл. 18з, ал. 3, предл. второ ППЗСПЗЗ отказът от наследство по отношение на имот, включен в наследството, който имот е бил обект на извършена замяна по реда на отменения Закон за трудовата поземлена собственост?