Решение № 204/2012 от 11.01.2013 г. по гр. д. № 272/2012 г.

Анотация

Въпрос
Относно участието на сънаследник в административното производство по изменение на КК относно сънаследствен недвижим имот чрез подписване на акт за непълноти и грешки по чл. 53 ал.2 във вр.с чл.1 т.1 ЗКИР може ли да се противопостави на осъщественото от друг сънаследник на същия имот давностно владение през периода на административното производство и опровергава ли намерението му за своене , поради липса на съдебна практика. Относно инициирането на нотариално производство и снабдяването с нотариален акт за собственост въз основа на давностно владение установява ли намерение за своене и от кога- от началото на иницииране на нотариалното производство, или от началото на установеното в нотариалното производство давностно владение в хипотезата на чл. 79 ал.1 ЗС след преценка , че изводите на въззивния съд и тези по Решение от 22.09.2006 година по гр.д. Nо 299/2006 год. на ОС-Велико Търново, сочат на противоречиво разрешаване на въпроса.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на първи октомври две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 272 / 2012 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

В. Б. В. , Г. И. В. и Б. В. В. и тримата от [населено място] чрез адв. Т. В.- АК Х. обжалват и искат да се отмени въззивно Решение Nо 331 от 27.12.2011 година по гр.възз.д. Nо 244/ 2011 година на ОС-Кърджали.

С касационната жалба се поддържа , че посоченото решение е неправилно, поради неточно приложение на материален и процесуален закон , основания за отмяна по чл. 281 т.3 ГПК.

С писмени бележки, приложени по делото, защитата на ответниците излага съображения за законосъобразност на обжалваното решение, претендират се разноски за касационната инстанция.

Върховният касационен съд-състав на второ отделение на гражданската колегия, като прецени наведените доводи на страните по чл. 281 ГПК и в правомощията си по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира:

С обжалваното решение , окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по жалба на В. Б. В. , Г. И. В. и Б. В. В. е потвърдил Решение 54 от 11.05.2011 год. по гр.д. Nо 794/2010 год. на РС-Кърджали по уважените обективно и субективно заявени искове за собственост на основание чл. 124 ал.1 ГПК и чл. 108 ЗС .

Решаващите мотиви на въззивния съд да бъдат уважени заявените положителни установителни искове за собственост и съответно ревандикационен иск в обем на наследствените права на И. Б. и С. Б. от същите тези лица , от 2/6 идеална част от дворното място -имот идентификатор * по КК на [населено място] и 2/3 идеални части от построените в източната част на мястото сгради - масивна жилищна сграда с идентификатор */ самостоятелно жилище със сутерен/ , гараж с идентификатор *, както и да бъде отменен частично констативен нотариален акт Nо */2009 год. са , че имотът е запазил сънаследствения си характер и не е придобит по давност от В. и Г. В., тъй като имотът за времето от 1999 година до издаване на констативния нотариален акт през 2009 година не е владян само от сънаследника В. Б. и съпругата му, съгласно преценката на свидетелските показания, а участието на сестрите И. Б. и С. Б. в административното производство по самостоятелното нанасяне на обетите в кадастъра на града в производство по ЗКИР сочи , че спрямо тях няма противопоставено чуждо намерение за своене.

Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280 ал.1 т.3 ГПК досежно материално-правния въпрос участието на сънаследник в административното производство по изменение на КК относно сънаследствен недвижим имот чрез подписване на акт за непълноти и грешки по чл. 53 ал.2 във вр.с чл.1 т.1 ЗКИР може ли да се противопостави на осъщественото от друг сънаследник на същия имот давностно владение през периода на административното производство и опровергава ли намерението му за своене , поради липса на съдебна практика.

Касационното обжалване е допуснато по чл. 280 ал.1 т.2 ГПК по въпроса инициирането на нотариално производство и снабдяването с нотариален акт за собственост въз основа на давностно владение установява ли намерение за своене и от кога- от началото на иницииране на нотариалното производство, или от началото на установеното в нотариалното производство давностно владение в хипотезата на чл. 79 ал.1 ЗС след преценка , че изводите на въззивния съд и тези по Решение от 22.09.2006 година по гр.д. Nо 299/2006 год. на ОС-Велико Търново, сочат на противоречиво разрешаване на въпроса.

Касационното обжалване е е допуснато и на основание чл. 280 ал.1 т.2 ГПК и по процесуално -правния въпрос за допустимостта на иска по чл. 108 ЗС на идеална част от недвижим имот разрешен в противоречие с Решение Nо 631 от 17.07.2007 година по гр.д. Nо 721/2006 г/ на ВКС-II отд.

По поставените въпроси , настоящият състав на ВКС приема : Основен елемент на фактическия състав на придобивната давност е владението .То се дефинира от чл. 68 ЗС като „упражняване

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове