ТК, 2-ро отделение

Дела, разглеждани от 2-ро отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд

Решение №161/17.01.2020 по дело №2783/2018

Относно приложението на принципа за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, и критериите, които следва да се съобразят при определяне на обезщетение за неимуществени вреди от причинени в резултат на деликт телесни увреждания, когато отговорността тежи върху застрахователя.

Решение №199/16.01.2020 по дело №224/2019

За предпоставките, при които е налице съпричиняване по смисъла на чл.51, ал.2 от ЗЗД и за установяване на конкретния принос на пострадалия, водещ до намаляване на дължимото се обезщетение.

Решение №125/15.01.2020 по дело №1204/2018

Съществува ли задължение за въззивния съд да обсъди всички събрани доказателства и да изложи конкретни мотиви по всяко едно релевантно за спора доказателство, съдържащо се в кориците на делото.

Решение №154/15.01.2020 по дело №1641/2016

Ползва ли се решението по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното право при предявен в друг процес иск за разликата до заявения пълен размер на вземането, произтичащо от същото право?

Решение №188/14.01.2020 по дело №106/2019

В какъв състав следва да бъде разгледано делото след обезсилване на въззивното и първоинстанционното решение от Върховен касационен съд и връщането му за ново разглеждане?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО