ТК, 2-ро отделение

Дела, разглеждани от 2-ро отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд

Решение № 82 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1206/2018 г.

Допустимо ли е да се променя предметът на обществената поръчка чрез устно договаряне на допълнителни видове строително монтажни работи в отклонение от съществените параметри на първоначално възложената обществена поръчка?

Решение № 83 от 14.08.2019 г. по търг. д. № 1549/2018 г.

Лишено ли е от правно основание включването в предмета на договора за наем на застроен имот – публична държавна собственост на идеални части от дворното място?

Решение № 102 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2053/2018 г.

Дали предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ може да се оттегля преди изтичане на неговия срок?

Решение № 19 от 08.08.2019 г. по т. д. № 2511/2017 г.

Относно характера на винкулираните акции съгласно чл. 185, ал. 2, изр. 2 ТЗ и правните последици от прехвърлянето им.

Решение № 369 от 08.08.2019 г. по гр. д. № 647/2018 г.

В случаите, когато в резултат на упражнени права по чл. 46 ЗОЗ в ТР е вписан управител на търговско предприятие, а впоследствие членовете на СД са заличени от ТР, налице ли са предпоставките на закона за прекратяване на акционерно дружество по реда на чл. 252, ал. 1, т. 6 ТЗ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО