ТК, 1-во отделение

Дела, разглеждани от 1-во отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд

Определение №82/18.02.2020 по дело №104/2020

При присъждане на адвокатско възнаграждение на процесуален представител, защитавал страната по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗАдв, регистриран по ЗДДС, следва ли съдилищата да начисляват дължимия ДДС върху присъденото възнаграждение? В кой момент предоставянето на адвокатски услуги по реда на чл.38 ЗАдв се овъзмездява и става обект на облагане по смисъла на чл. 2, т. 1 ЗДДС вр. чл. 8 ЗДДС?а

Решение №143/17.02.2020 по дело №2703/2017

Относно обвързаността на въззивния съд от указанията на ВКС, произтичащи от постановеното отменително решение по прилагане и тълкуване на закона.

Решение №148/13.02.2020 по дело №775/2017

За възможността на кредитора да проведе иск по чл.135 ЗЗД по отношение увреждащите действия на поръчителя.

Решение №101/13.02.2020 по дело №2992/2018

Има ли правно действие новото вписване на ипотеката, предвидено в чл. 172, ал. 2 ЗЗД, спрямо третите лица, придобили и вписали правата си върху имота, служещ за обезпечение, преди извършването на това вписване, но в рамките на действието на вписването по чл. 172, ал. 1 ЗЗД?

Определение №88/18.02.2020 по дело №2820/2019

По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО