Търговска колегия:

Дела, разглеждани от състави на Търговска колегия на Върховния касационен съд

Решение № 82 от 09.08.2019 г. по т. д. № 1206/2018 г.

Допустимо ли е да се променя предметът на обществената поръчка чрез устно договаряне на допълнителни видове строително монтажни работи в отклонение от съществените параметри на първоначално възложената обществена поръчка?

Решение № 83 от 14.08.2019 г. по търг. д. № 1549/2018 г.

Лишено ли е от правно основание включването в предмета на договора за наем на застроен имот – публична държавна собственост на идеални части от дворното място?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 388 от 14.08.2019 г. по т. д. № 1157/2019 г.

Приложима ли е арбитражна клауза, включена в действащ договор между страните, към спор с предмет различно правоотношение между тях, което е възникнало ex lege по силата на последваща нормативна уредба?

Решение № 369 от 08.08.2019 г. по гр. д. № 647/2018 г.

В случаите, когато в резултат на упражнени права по чл. 46 ЗОЗ в ТР е вписан управител на търговско предприятие, а впоследствие членовете на СД са заличени от ТР, налице ли са предпоставките на закона за прекратяване на акционерно дружество по реда на чл. 252, ал. 1, т. 6 ТЗ?

Решение № 62 от 31.07.2019 г. по т. д. № 1824/2018 г.

Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спирането на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО