Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За наличието на застрахователно покритие по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 483, ал. 5 КЗ в случаите, когато използването на МПС с временни табели с регистрационен номер е в несъответствие с установения към момента на сключване на застрахователния договор специален регистрационен режим в Наредба №I –45/24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства/ обн. ДВ бр.31/2000г./, както и на основанието по т. 1 на чл. 280, ал. 1 ГПК по материалноправния въпрос: За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

също не може да обуслови допускането на касационния контрол, тъй като по отношение на наличието на съпричиняване на вредоносния резултат и неговата степен между страните е формирана сила на пресъдено нещо, с оглед влизане в сила на въззивното решение по частично уважения иск за обезщетение за имуществени вреди, поради което този въпрос не може да бъде пререшаван във връзка с иска за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от същото ПТП.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Счита, че е налице и основанието за допускане до касационен контрол по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, тъй като решението е очевидно неправилно, като излага доводи за неговата необоснованост.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

касаторите се позовават на ППВС №4/23.12.1968г., както и на решение №217/20.12.2017г. по т. д.№990/2017г., II т. о., решение №212/11.01.2018г. по т. д.№738/2017г., II т. о., решение №15/26.02.2019г. по т. д.№1277/2018г., II т. о., решение №231/22.01.2018г. по гр. д.№60316, IV г. о. и др.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

– „ Когато е налице сключен договор за заем, погасителния план, към който е уговорен изцяло в чуждестранна валута, а именно „ щатски долари“, допустимо ли е кредиторът по своя преценка да предяви иск за осъждане на длъжника в левова равностойност“. Поддържано е, че този въпрос е разрешен в отклонение от приетото с ТР ОСГТК №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]4/2014 [/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г., съгласно което, според касатора, съдът не може да присъди левовата равностойност на сума уговорена в чуждестранна валута, като длъжникът не може да бъде задължен да изпълни нещо различно от уговореното. Страната е изложила несъгласието си с приетото от състава за това, че кредитополучателят по негова преценка е могъл да погасява сумите в левова равностойност, като е развила свое разбиране по така поставения въпрос и е изложила оплаквания за неправилност на решението, така квалифицирани и от нея. Други доводи не са развити.