Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

II-ро отделение

Дела, разглеждани от 2-ро отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд

II-ро отделение

Дела, разглеждани от 2-ро отделение, Търговска колегия на Върховния касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се поддържа, че са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, съответно: Тълкувателно решение №3 от 12.12.2012 г. на ОСГТК на ВКС, решение №211/21.01.2021 г. по гр. д. №64/2020 г. на IV г. о., решение №124 от 04.07.2013 г. по т. д. №184/2011 г. на II т. о. и решение №172 от 11.12.2013 г. по т. д. №588/2012 г. на I т. о. (за въпроси №1 и №2) и решение №97 от 15.09.20201 г. по гр. д. №2479/2019 г. на IV г. о. . (за въпроси №3 и №4).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Ефремова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Следва ли въззивният съд в своето решение да обсъди всички доказателства и всички направени от страните доводи и възражения, които имат значение за решението по делото, както и да обоснове фактическите и правните си изводи?“; 2. „Следва ли въззивният съд да съобрази своето решение с практиката на ВКС?“ (по тези процесуалноправни въпроси твърди противоречие с ТР №1/09.12.2013 г. по тълк. дело №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС; Решение №184/17.12.2018 г. на ВКС по т. д. №2781/2017 г.; Решение №192/29.01.2018 г. по т. д. №44/2017 г. на ВКС. I т. о.; Решение №55/03.04.2014 г. по т. д. №1245/2013 г. на ВКС, І т. о.; Решение №63/17.07.2015 г. по т. д. №674/2014 г. на ВКС. II т. о; Решение №263/24.06.2015 г. по т. д. №3734/2013 г. на ВКС. I т. о.; Решение №111/03.11.2015 г. по т. д. №1544/2014 г. на ВКС. II т. о.; Решение №192/29.01.2018 г. на ВКС по т. д. №44/2017 г. и Решение №141/21.09.2021 г. по т. д. №2586/2019 г., ІІ г. о.); 3. „Дали в качеството на възложител по сключен на основание чл. 59 ЗЗО договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки НЗОК е длъжна да заплати на лечебното заведение - изпълнител по договора, стойността на извършени медицински дейности в полза на здравноосигурени лица, на които е признато право на достъп до медицинска помощ, предвид че е надвишен предвиденият в договора лимит на обема и стойността на закупените за конкретен период дейности“; 4. „Какво е значението на установените лимити за заплащане на извършени медицински дейности по отношение правата и задълженията на страните по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки във връзка и с правото на здравноосигурените лица за достъп до медицинска помощ?“; 5. „Дължи ли се на изпълнителя на болнична медицинска помощ заплащане на отчетени от него дейности, в случаите, когато стойността им е над нормативно и договорно определените стойности и надхвърля определената за съответното болнично заведение бюджетна рамка, в зависимост от това дали дейността е планова или спешна?“; 6. „С вписването на стойност и отразяване на конкретни суми в Приложение №2, неразделна част от договора, определен ли е бюджет/рамка/обем, до който лечебното заведение следва да извършва дейността си? Задължен ли е изпълнителят да не превишава този бюджет?“; 7. „Следва ли претендираните суми за извършени дейности от лечебно заведение за болнична помощ над определени стойности да бъдат заплатени само затова, че са извършени, без счетоводно да са отразени в счетоводни сметки и регистри и да има издадени финансови документи със съответните реквизити съгласно Закон за счетоводството, предвид факта, че тези лечебни заведения са търговски дружества съгласно Търговския закон и имат качеството на търговци?“; 8. „Задължително ли изпълнителят следва да инициира специална процедура за коригиране на определените стойности, предвидена в Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4. ал. 1 и ал. 2 ЗБНЗОК и следва ли същата да е приключила, за да търси същият заплащане на извършена дейност по съдебен ред с иск за реално изпълнение?“ и 9. „Кой е началният момент, от който може да се търси лихва за забава върху стойността на отчетената в превишение на определените лимити дейност от лечебно заведение предвид едногодишното действие на бюджетния закон на НЗОК?“ (по последния въпрос твърди противоречие с Решение №141/21.09.2021 г. на ВКС по т. д. №2586/2019 г., I т. о., ТК). Счита, че правните въпроси от т. 3 до т. 9, вкл. са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, тъй като правният отговор по тях би променил съображенията на съда за основателност на предявения иск и би се достигнало до различен правен резултат.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

се твърди, че е налице допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване, обоснована с довода, че изводите на въззивния съд противоречат на практиката на касационната инстанция, обективирана в Решение №194/23.12.2015 г. по в. т. д. №223/2015 г. на Окръжен съд – Пазарджик (влязло в законна сила, поради недопускането му до касационно обжалване); Решение №50239 от 18.01.2023 г. по гр. д. №4528/2021 г. на ВКС, IV г. о.; Решение №50215 от 19.01.2023 г. по гр. д. №4356/2021 г. на ВКС, III г. о.; Решение №50101/25.01.2023 г. по гр. д. №68/2022 г. на ВКС, II г. о.; Решение №50191 от 31.01.2023 г. по т. д. №2206/2021 г. на ВКС, I т. о.; Решение №50125 от 01.02.2023 г. по т. д. №1454/2021 г. на ВКС, II т. о.; Решение №50109 от 18.01.2023 г. по т. д. №1495/2021 г. на ВКС, I т. о. и Решение №50101от 07.10.2022 г. по т. д. №1197/2021 г. на ВКС, I т. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иванка Ангелова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

касаторът сочи решение №190/03.12.2019г. по гр. д.№4386/2018 г. на ІІІ г. о. на ВКС, на решение №78/10.07.2017г. по т. д.№843/2016 г. на І т. о. на ВКС, решение №97/02.06.2011г. по т. д.№828/2010 г. на ІІ т. о. на ВКС, решение №5/25.01.1995г. по гр. д.№984/91г. на V г. о. на ВКС и решение №568/03.06.2005г. по т. д.№885/04г. на ІІ т. о. на ВКС, в които се приема, че „моментът на възникване на задължението за неустойка за забава съвпада с момента, от който длъжникът е изпаднал в забава и вземането за неустойка е станало изискуемо“, както и, че „за да е налице вземане за неустойка за забава е необходимо освен изрична уговорка за това, още и наличие на самия факт на забавата, изразяващ се в неизпълнение на падежа.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички основания и фактически твърдения за отмяна, посочени от жалбоподателя; 2. Може ли правен субект (юридическо или физическо лице) да предоставя услуги, свързани със стока/вещ, относно която няма права. Касаторът се позовава и на самостоятелното основание за достъп до касация по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на обжалвания акт, като поддържа решението на въззивния съд да съдържа изводи, формирани в разрез с правилата на формалната логика.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Хорозова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

в противоречие с практиката на ВКС по цитирани в изложението решения по чл. 290 ГПК, с което обосновава искането си за допускане до касация при допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. По останалите въпроси моли касационно обжалване да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Зорница Хайдукова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Може ли преценката относно недействителността на договор поради противоречие на добрите нрави, с оглед нееквивалентност на насрещните престации, да почива единствено на съотношението между уговорената цена и балансовата стойност на активите, включени в обхвата на търговското предприятие. 2. Продажбата на търговско предприятие на цена, по-ниска от балансовата стойност на активите, включени в търговското предприятие, представлява ли основание за нищожност на сделката поради нееквивалентност на престациите по чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД. 3. Следва ли при формиране на решаваща си воля въззивният съд да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взаимовръзка, както и да изложи изрични ясни мотиви защо приема конкретни доводи и възражения за неоснователни. 4. Следва ли съдът при преценка относно действителността на един договор с оглед накърняване на добрите нрави да извърши тълкуване на волята на страните по реда на чл. 20 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право