Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

също не може да обуслови допускането на касационния контрол, тъй като по отношение на наличието на съпричиняване на вредоносния резултат и неговата степен между страните е формирана сила на пресъдено нещо, с оглед влизане в сила на въззивното решение по частично уважения иск за обезщетение за имуществени вреди, поради което този въпрос не може да бъде пререшаван във връзка с иска за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, произтичащи от същото ПТП.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно предпоставките за пораждане последиците на прихващането и настъпване на погасителен ефект, при заявено съдебно възражение за прихващане със спорно вземане.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съдът в мотивите на постановения съдебен акт да обсъди всички доказателства, събрани по делото, както и всички доводи и възражения, релевирани от страните и относими към предмета спора?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в противоречие с: решение №176 по т. д. №1885/2015 г. на ВКС, II т. о.; решение №153 по гр. д. №886/2018 г. на ВКС, III гр. о.; решение №65 по т. д. №1656/2013 г. на ВКС, II т. о.; решение №381 по гр. д. №756/2010 г. на ВКС, I гр. о., както и задължителната практика, изразена в ППВС 1/1953 г, ТР 1/2001 г. от 17.07.2001 г. на ОСГК и ТР 1/2013 г. на ОСГТК. Излага съображения, свързани с конкретно твърдян факт по делото по отношение на изследването на водача на лекия автомобил, предмет на договора за застраховка „каско“, по отношение употребата на алкохол и тест с „Дрегер алкотест“, респ. кръвно изследване за концентрация на алкохол в кръвта непосредствено след пътно-транспортното произшествие. Излага съображения за избирателно анализиране на доказателствата и неспазване на процедурата за издаване на талон за медицинско изследване.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

дали е налице преюдициалност между изхода на административно дело, по което се обжалва решение на КЕВР, с което се определя НСПЕ за определен вид обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ и делото /било то гражданско или търговско/, в производството по което се претендира заплащане на произведена електрическа енергия над НСПЕ по друга преференциална цена, е константна и непротиворечива, като отговорът на този въпрос е положителен, в какъвто смисъл са определение №10 от 06.01.2021 г. на ВКС по ч. т. д. №2479/2020 г., II т. о.,