ГК, 4-то отделение

Дела, разглеждани от 4-то отделение, Гражданска колегия на Върховния касационен съд

Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 638 от 01.08.2019 г. по гр. д. № 3832/2016 г.

Следва ли лице, чието задължение възниква при отправяне на особена покана, да бъде поканено втори път, за да изпадне в забава на длъжника и да започне да дължи лихва за забава по чл. 86, ал. 1 ЗЗД?

Решение № 74 от 25.07.2019 г. по гр. д. № 2999/2018 г.

1. Когато съдът в доклада си по делото е приел нещо за ненуждаещо се от доказване, може ли и ако да, при какви условия, да мотивира решението си с извод, че същото обстоятелство е недоказано? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
2. Може ли вземането по договор да е обезпечено със запис на заповед с по-ранна дата? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
3. Налице ли е преклузия, когато доказателственото искане е направено във второ по ред съдебно заседание във връзка с факти, установени за първи път в това заседание? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Решение № 140 от 25.07.2019 г. по гр. д. № 3538/2018 г.

Когато не са платени обезщетения и не е проведена докрай процедурата по отчуждаване на недвижим имот за улица и имотът е останал в патримониума на собствениците, то неплатените обезщетения представляват ли обогатяване на общината, която е провеждала тази процедура и обеднели ли са собствениците с пазарната стойност на имота, след като не са загубили собствеността?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 626 от 23.07.2019 г. по гр. д. № 1403/2019 г.

Допустимо ли е ищецът да посочи за пръв път във въззивното производство, че разваля двустранен договор с исковата си молба, след като в хода на първоинстанционното производство е поддържал, че договорът вече е бил развален извънсъдебно поради осъществени други юридически факти, настъпили преди предявяването на иска? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
За разваляне на двустранни договори, сключени с нотариална заверка на подписите. (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Решение № 131 от 23.07.2019 г. по гр. д. № 2963/2018 г.

Задължен ли е работодателят да обяви извършването на съкращение и задължен ли е да изиска от работниците и служителите информация за образованието и квалификациите, които притежават преди да открие процедура по подбор?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО