ГК, 3-то отделение

Дела, разглеждани от 3-то отделение, Гражданска колегия на Върховния касационен съд

image_pdfimage_print

Решение №242/06.12.2019 по дело №3570/2019

Спорът не е за собственост върху недвижим имот, а за облигационно вземане. Естеството на спорното облигационно отношение относно изпълнението на задължения на собственици в обект в етажна собственост за заплащане на разходи по чл.50 ЗУЕС и чл.51 от ЗУЕС не налага съвместна процесуална легитимация на съпрузите,които имат качеството на обикновени, а не на необходими другари.Когато предявяването на иск не е свързан с правото на разпореждане със собственост или вещно право върху общите вещи от съпружеската имуществена общност,а до действие на управление, както е в случая,другият съпруг няма обезпечено право на участие по делото като негов необходим другар, участник в неделимо процесуално правоотношение.

Определение №829/04.12.2019 по дело №1917/2019

За процесуалната легитимация на наследниците да оспорят валидността на извършена от наследодателя им разпоредителна сделка в полза на техен сънаследник като привидна, както и размера, до който това може да се извърши, както и за материалната доказателствена сила на нотариалния акт, като официален свидетелстващ документ и за доказателствената тежест да установи оспорените удостоверени от нотариуса факти.

Определение №827/04.12.2019 по дело №2077/2019

За разпределение на доказателствената тежест при оспорване обстоятелството, че взетата в заем сума от единия съпруг е била използвана за задоволяване нужди на семейството и за оборване презумпцията за равна задълженост на съпрузите по чл.32, ал. 2 СК.

Определение №828/04.12.2019 по дело №2026/2019

Дали е допустимо въззивният съд да основе решението си на изключен съгласно чл. 183, предл. второ ГПК препис от документ, ако документът не бъде приобщен към доказателствата по делото по съответния процесуален ред?

Решение №208/03.12.2019 по дело №682/2019

Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПНПИ /отм./, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПНПИ /отм./?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО