Гражданска колегия:

Дела, разглеждани от състави на Гражданска колегия на Върховния касационен съд

Решение № 64 от 22.05.2019 г. по гр. д. № 1909/2018 г.

За допустимостта на свидетелските показания за установяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен в писмена форма, и за погасяване на установени с него парични задължения, при оспорване на твърденията за това и при липса на съгласие на насрещната страна, ако страната по делото, която твърди, че е била страна по такъв предварителен договор, нито го представя по делото, нито твърди, че писменият документ за сключването на предварителния договор е загубен или унищожен не по нейна вина.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 250 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 66/2019 г.

Чия е доказателствената тежест за доказване правото на собственост по предявен положителен установителен иск за собственост /или ревандикационен иск/ в случаите, в които ищецът се легитимира с констативен нотариален акт по давност по чл. 587 ГПК, а ответниците- с акт за общинска или държавна собственост и договор за придобиване на собствеността от общината или държавата?

Решение № 129 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 4466/2018 г.

Следва ли да се приемат за доказани предпоставките на чл. 225, ал. 1 КТ, и конкретно времето през което незаконно уволненият работник/служител е останал без работа, когато той е представил с исковата молба препис(фотокопие) от трудовата си книжка, от което е видно, че след вписаното прекратяване на трудовото правоотношение с ответника-работодател, няма извършени други вписвания за постъпване на работа при същия или друг работодател, без да са ангажирани никакви други доказателства в тази насока, включително и без да е направена от съда констатация по оригинала на трудовата книжка ?

Решение № 254 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 4863/2017 г.

За задължението на въззивния съд да разгледа и обсъди всички доводи и възражения на страните в рамките на оспорената част на решението и да отговори на оплакванията във въззивната жалба, включително и когато приеме, че някое възражение не е основателно следва ли да го обсъди в мотивите си.
Ккогато във въззивната жалба са въведени оплаквания за допуснати от първата инстанция нарушения във връзка с доклада – нарушение на чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК и чл. 145, ал. 2 ГПК, дължи ли въззивният съд даване на указания до страните за възможността да предприемат процесуални действия, които са пропуснали да извършат в първата инстанция, поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания?

Решение № 67 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 2635/2018 г.

За възможността по реда на чл. 189, ал. 1 КТ работодателят да преразгледа тежестта на извършено от работника нарушение на трудовата дисциплина, като отмени издадена заповед, с която е наложил дисциплинарно наказание „забележка” и вместо това за същото нарушение на трудовата дисциплина да наложи по-тежко наказание „дисциплинарно уволнение”.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}