Гражданска колегия:

Дела, разглеждани от състави на Гражданска колегия на Върховния касационен съд

Решение №200/20.11.2019 по дело №792/2019

Преценка за целесъобразност ли е начина, по който конкурсната комисия е поставила крайната оценка на кандидатите, подлежи ли тя на проверка от съда и допустимо ли е съдът да обяви проведен конкурс за незаконен, ако спечелилият първо място отговаря на изискванията за заемане на длъжността и е оценен най-високо от конкурсната комисия? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
При редовно проведен конкурс, подлежи ли на съдебен контрол, правото на комисията при оценяването и класирането на кандидатите да извърши самостоятелно тълкуване и прилагане на правилата за провеждане на конкурса? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Определение №196/19.11.2019 по дело №3641/2019

Налице ли е неизпълнение на указанията на съда за вписване на молба по чл. 341, ал. 2 ГПК, с която в предмета на делбата се включва недвижим имот, ако страната не може да изпълни същите в срок, поради неприключило производство по отстраняване грешка в кадастралната карта и невъзможност имота да се индивидуализира съобразно изискването на чл. 6, ал. 3 ПВ?

Решение №213/19.11.2019 по дело №714/2019

За задължението на въззивния съд при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди да извърши преценка на всички конкретни обстоятелства, имащи значение за прилагането на законовия критерий по чл.52 ЗЗД и да обсъди всички относими факти, доводи и възражения на страните, като в мотивите на решението си посочи кои обуславящи спорното право факти счита за установени и кои счита недоказани.

Решение №108/18.11.2019 по дело №178/2019

За приложимостта на разпоредбата на чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ, когато не е установено, че възстановеният имот е бил обект на замяна по ЗТПС, наличието на идентичност между имота, получен при замяната и владения от ответниците имот, както и при липса на частно правоприемство между лицето, придобило имота по силата на тази замяна и ответниците.

Решение №153/18.11.2019 по дело №3645/2018

Дали липсата на надлежно издадена по реда на чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ скица за обособяване на прилежащ терен към съществуваща сграда има за последица нищожност на сделката за продажба поради невъзможен предмет?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО