Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

След като чл. 127, ал. 1 ГПК, т.т. 3, 4 и 5 изискват исковата молба да съдържа цената на иска, когато той е оценяем; изложение на обстоятелствата, на които се основава искът и в какво се състои искането, длъжен ли е ищецът да даде правна квалификация на предявения иск и когато извършва преценка дали са изпълнени дадените на ищеца указания за отстраняване нередовности на исковата молба, трябва ли съдът да посочи конкретно кои от указанията са изпълнени и кои не, в случай, че се претендират парични вземания, възникнали в резултат на строително-ремонтни дейности по жилищна сграда, притежавана в режим на етажна собственост?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в противоречие с практиката на ВС и ВКС, като и при условията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните въпроси: 1. „Разходите за управление и поддържане на общите части дали са въпроси само от компетентността на общото събрание за сгради в режим на ЕС или тези въпроси могат да се уреждат с индивидуални договори между отделни собственици и инвеститор без решения на ЕС“; 2. „Със задължителен индивидуален и определен за вписване нотариално заверен договор по чл. 2 ЗУЕС може ли да се договаря индивидуално от отделен етажен собственик управление на общи части на сграда в ЕС, която не е затворен жилищен комплекс и която не е част от затворен жилищен комплекс, както и дейности, несвързани с общи части, поради липса на изрична забрана за това в чл. 2 ЗУЕС“; 3. „Произнасянето си въззивният съд следва ли да съобрази с всички събрани по делото доказателства, относими към релевантните за изхода на спора факти, като обсъди доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност и като изводите му не бъдат изведени от произволно избрани от съда доказателства; 4. „Нищожна ли е уговорка в договор по чл. 2 ЗУЕС за плащане на поддръжка на общи части на сграда в размер и по принципи, различни от императивната норма на чл. 50 и чл. 51 ЗУЕС“; 5. „Как следва да е разпределена доказателствената тежест за наличие или отсъствие на спомагателни обекти“. Релевират се и основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. второ и предл. трето ГПК – вероятна недопустимост и очевидна неправилност на въззивното решение.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Каква разлика в престациите по един договор обуславя извод за нееквивалентност между тях и представлява накърняване на добрите нрави?
Може ли при договор за възлагане на поддръжка на общи части на сградата еквивалентността на престациите да се преценява като съотношение на цената по договора и реално получения приход от имота?
Когато консумативните разходи за една сграда се заплащат на доставчиците чрез дружеството, което осъществява поддръжката на общите части на сградата, може ли да се приеме, че изявлението на това дружество до собственик на самостоятелен обект, че ще прекрати предоставянето на комунални услуги при несключване на договор за поддръжка на общите части, представлява заплаха по смисъла на чл. 30 ЗЗД? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Необходимо ли е за редовност на исковата молба по чл. 129 ГПК пълно индивидуализиране на собствениците на етажната собственост с трите имена, ЕГН и адрес, евентуално фирма, Булстат, седалище, в исковата молба, предявена от управителя на етажната собственост срещу етажен собственик на основание чл. 23, ал. 4, изр. 1 ЗУЕС по иск за нанесени от него щети на етажната собственост?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Има ли право собственик на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост да извършва паркиране на превозни средства в дворното място, представляващо обща част, при наличие на решение на общото събрание, което забранява такова действие?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

Попада ли в приложното поле на Закона за защита на потребителите договор за поддръжка на общи части на комплекс от затворен тип, сключен по реда на чл. 2 ЗУЕС?
Имат ли качеството на потребители по смисъла на пар. 13, т. 1 ДР ЗЗП физически лица – собствениците на самостоятелни обекти в сгради, построени в комплекс от затворен тип по сключени от тях договори за поддръжка на общите части на комплекса, ползващи услуга, предоставяна от търговско дружество инвеститор в кръга на неговата търговска дейност?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Каква разлика в престациите по един договор обуславя извод за нееквивалентност между тях и представлява накърняване на добрите нрави?
Може ли при договор за възлагане на поддръжка на общи части на сградата еквивалентността на престациите да се преценява като съотношение на цената по договора и реално получения приход от имота?
Когато консумативните разходи за една сграда се заплащат на доставчиците чрез дружеството, което осъществява поддръжката на общите части на сградата, може ли да се приеме, че изявлението на това дружество до собственик на самостоятелен обект, че ще прекрати предоставянето на комунални услуги при несключване на договор за поддръжка на общите части, представлява заплаха по смисъла на чл. 30 ЗЗД? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)