Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на въззивния съд да обсъди защитните доводи и възражения на страните и относимите към спора доказателства и факти.
Относно хипотезите, при които се прекъсва придобивната давност, във връзка с приетото, че отправената от праводателя на ищеца до ответника покана за предаване на фактическата власт върху процесния имот е прекъснала владението на основание чл. 81 ЗС.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се изтъква, че обстоятелства неоказали влияние на процаса „обогатяване и „обедняванезащото не са съществували, не следва да бъдат съобразявани, а стандартите и инструкциите на данъчната администрация са приложими инструменти за определяне на оценката. Амортизацията не е овехтяване и не е пазарен измерител. Изтъква се и очевидна неправилност на решението, защото определяне на пазарна стойност на активи чрез отчитане на неосчетоводени амортизации е несправедливо, нарушава чл. 17от КРБ и облагодетелства едни частни субекти в ущърб на други.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

С какви действия съсобственикът може да демонстрира владението си на цялата съсобствена вещ и следва ли съдът да извърши преценка на обстоятелствата, установяващи преобръщане на държането във владението като изследва с оглед конкретните доказателства дали скарване между съсобствениците представлява личен конфликт между тях или е недвусмислено отричане на собственическите права? (По иск за делба на жилище)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

по делото е дали процесният имот представлява недвижим имот по смисъла на чл. 110, ал. 1 ЗС, т. е. дали постройката е прикрепена трайно към земята и дали ищецът е собственик на тази постройка, която по своето предназначение представлява склад, самостоятелен обект на собственост.