Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Вписвания

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи вписванията

Вписвания

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи вписванията

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. „Следва ли въззивният съд в своето решение да обсъди всички доказателства и всички направени от страните доводи и възражения, които имат значение за решението по делото, както и да обоснове фактическите и правните си изводи?“; 2. „Следва ли въззивният съд да съобрази своето решение с практиката на ВКС?“ (по тези процесуалноправни въпроси твърди противоречие с ТР №1/09.12.2013 г. по тълк. дело №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС; Решение №184/17.12.2018 г. на ВКС по т. д. №2781/2017 г.; Решение №192/29.01.2018 г. по т. д. №44/2017 г. на ВКС. I т. о.; Решение №55/03.04.2014 г. по т. д. №1245/2013 г. на ВКС, І т. о.; Решение №63/17.07.2015 г. по т. д. №674/2014 г. на ВКС. II т. о; Решение №263/24.06.2015 г. по т. д. №3734/2013 г. на ВКС. I т. о.; Решение №111/03.11.2015 г. по т. д. №1544/2014 г. на ВКС. II т. о.; Решение №192/29.01.2018 г. на ВКС по т. д. №44/2017 г. и Решение №141/21.09.2021 г. по т. д. №2586/2019 г., ІІ г. о.); 3. „Дали в качеството на възложител по сключен на основание чл. 59 ЗЗО договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки НЗОК е длъжна да заплати на лечебното заведение - изпълнител по договора, стойността на извършени медицински дейности в полза на здравноосигурени лица, на които е признато право на достъп до медицинска помощ, предвид че е надвишен предвиденият в договора лимит на обема и стойността на закупените за конкретен период дейности“; 4. „Какво е значението на установените лимити за заплащане на извършени медицински дейности по отношение правата и задълженията на страните по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки във връзка и с правото на здравноосигурените лица за достъп до медицинска помощ?“; 5. „Дължи ли се на изпълнителя на болнична медицинска помощ заплащане на отчетени от него дейности, в случаите, когато стойността им е над нормативно и договорно определените стойности и надхвърля определената за съответното болнично заведение бюджетна рамка, в зависимост от това дали дейността е планова или спешна?“; 6. „С вписването на стойност и отразяване на конкретни суми в Приложение №2, неразделна част от договора, определен ли е бюджет/рамка/обем, до който лечебното заведение следва да извършва дейността си? Задължен ли е изпълнителят да не превишава този бюджет?“; 7. „Следва ли претендираните суми за извършени дейности от лечебно заведение за болнична помощ над определени стойности да бъдат заплатени само затова, че са извършени, без счетоводно да са отразени в счетоводни сметки и регистри и да има издадени финансови документи със съответните реквизити съгласно Закон за счетоводството, предвид факта, че тези лечебни заведения са търговски дружества съгласно Търговския закон и имат качеството на търговци?“; 8. „Задължително ли изпълнителят следва да инициира специална процедура за коригиране на определените стойности, предвидена в Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4. ал. 1 и ал. 2 ЗБНЗОК и следва ли същата да е приключила, за да търси същият заплащане на извършена дейност по съдебен ред с иск за реално изпълнение?“ и 9. „Кой е началният момент, от който може да се търси лихва за забава върху стойността на отчетената в превишение на определените лимити дейност от лечебно заведение предвид едногодишното действие на бюджетния закон на НЗОК?“ (по последния въпрос твърди противоречие с Решение №141/21.09.2021 г. на ВКС по т. д. №2586/2019 г., I т. о., ТК). Счита, че правните въпроси от т. 3 до т. 9, вкл. са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, тъй като правният отговор по тях би променил съображенията на съда за основателност на предявения иск и би се достигнало до различен правен резултат.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

и не се е обсъждало дали плащането е относимо към задължението, предмет на спора. По тези съображения касаторът претендира отмяна на решението на ВТАС и отхвърляне на предявения срещу дружеството иск.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Людмила Цолова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

При определяне на обезщетението за неимуществени вреди, как се прилага общественият критерий за справедливост по см. на чл. 52 ЗЗД?- е разрешен в противоречие с цитираната практика на ВКС/ ППВС №******г., р. по гр. д. №******г. на четвърто г. о., р. по гр. д. №******г. на трето г. о. и др./. Пояснява, че съгласно посочената практика понятието „справедливост“ не е абстрактно, а е свързано с конкретни обективно съществуващи обстоятелства, каквито в случая са: обвинението в престъпление, което не е тежко, не е налагана мярка за неотклонение, не е доказана причинно-следствена връзка между повдигнатото обвинение и претърпените от ищцата вреди.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

„Посочването в отговора на исковата молба, че ответникът счита предявения срещу него иск за основателен, представлява ли признание на иска?“ като се позовава на противоречие на обжалваното определение с решението по гр. д.№328/2009г. на 4 г. о. Като втори процесуално правен въпрос е посочен „При разглеждане на спора, длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи, допустими и относими към предмета на спора, фактите, на които се основават и доказателствата за тях?“ при допълнителната предпоставка, обоснована с ППВС 1/1953г., 7/1065г. и 1/1985г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

в противоречие с: решение №206/26.10.2018 г. по т. д. №670/2017 г. на ВКС, I т. о.; решение №168 от 05.10.2018 г. по т. д. №892/2018 г. на ВКС, I т. о.; решение №70 от 03.06.2019 г. по т. д. №755/2018 г. на ВКС, II т. о., основание за допускане касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, както и се позовава на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело от твърденията на касатора, както и от сочените от него факти и обстоятелства в касационната жалба, а може от обстоятелствената част на изложението само да го конкретизира, уточни и квалифицира. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си, е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елена Арнаучкова

123557 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право