Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли съдът да основе своите правни изводи само на избрани доказателства или на части от доказателства, без да обсъди другите събрани по делото такива и без да изложи мотиви защо не ги възприема и кредитира и защо ги игнорира?
При предявен евентуален иск, оставен без разглеждане от първоинстанционния съд, дължи ли произнасяне въззивният съд, когато пред него се е сбъднало условието за разглеждането му?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Ползва ли се с доказателствена сила неоспорен и неотменен констативен нотариален акт за собственост на основание придобивна давност и има ли задължение съдът да изследва дали се е осъществило посоченото в нотариалния акт придобивно основание, ако то не е оспорено; как следва да се цени декларация на сънаследник, с която заявява, че няма претенции за сънаследствения имот, който друг сънаследник владее в продължение на повече от 10 години; представлява ли това признание на неизгоден факт?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Следва ли въззивният съд да обсъди всички доказателства и защитни позиции на страните, като изложи мотиви в тази връзка? Следва ли съдебното решение да бъде постановено въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната съвкупна преценка, а когато някое доказателство се приема за недостоверно, съдът следва ли да изложи мотиви за това? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
При нотариално удостоверяване на съдържанието на пълномощно за извършване на сделка в нотариална форма допустимо ли е под формата на поправка да бъдат удостоверявани съществени промени в учредената представителна власт на упълномощеното лице? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Дали при наличието на редовен от външна страна и неотменен по съдебен ред констативен нотариален акт, с който праводателите се легитимират като собственици на недвижим имот, придобит на основание давностно владение, е допустимо въззивната инстанция да формира извод, че праводателите не могат да придобият имота по давност?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Задължително ли е лично подписано и нотариално заверено заявление на молителя, отправено до съда, в производството по вписване на отказ от наследство и дали има значение какво имущество се включва в наследството?

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Установената в чл. 584, т. 3 ГПК несъвместимост на инструментарните свидетели по отношение на завещателя, приложима ли е и по отношение на лицето, в чиято полза се завещава?

Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

Спазено ли е изискването на чл. 264, ал. 1 ДОПК, ако при сключването на прехвърлителната сделка за недвижим имот прехвърлителят е участвал не лично, а чрез пълномощник и пълномощникът е представил пред нотариуса декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК, с нотариална заверка на подписа на прехвърлителя, извършена от нотариус с район на действие в друга държава, при спазване на установените за това правила?

Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

1. Какъв е предметният обхват на разпоредбата на чл. 3, т. 2 ЗМДВИП (Закона за мерките и действията по време на извънредното положение) относно понятието „други срокове“ и включва ли същото сроковете по чл. 172, ал. 1, изр. 2 ЗЗД за подновяване действието на вписани ипотеки?

2. Възможността за извършване на неотложни нотариални производства, предвидена в чл. 5, ал. 4 ЗМДВИП, изключва ли спирането на сроковете, установено с чл. 3, т. 2 ЗМДВИП?