Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При възражение за изтекла погасителна давност на вземане, произтичащо от договор за потребителски кредит, длъжен ли е съдът да обсъди доказателства относно размера на погасителните вноски и падежа им?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Когато съдът е приел, че за установяването на факти в предмета на доказване са необходими специални знания, които налагат да се допусне експертиза, длъжен ли е съдът да следи дали приетото заключение е пълно, ясно и обосновано, а да обоснове решението си основно на него, без да го прецени във връзка с останалите събрани доказателства?
Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е съдът да приеме, че фактът не се е осъществил, само защото за него липсват преки доказателства и може ли да приеме за осъществен факт, установим чрез т.нар. опитни правила?
Липсата на преки доказателства кога е осъществено софтуерното вмешателство в средството за търговско измерване (СТИ), монтирано в обекта, достатъчно ли е съдът да достигне до извод, че ищецът не дължи сума поради разлика между потребената и месечно отчитаната енергия за минал период?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Ползва ли се с доказателствена сила неоспорен и неотменен констативен нотариален акт за собственост на основание придобивна давност и има ли задължение съдът да изследва дали се е осъществило посоченото в нотариалния акт придобивно основание, ако то не е оспорено; как следва да се цени декларация на сънаследник, с която заявява, че няма претенции за сънаследствения имот, който друг сънаследник владее в продължение на повече от 10 години; представлява ли това признание на неизгоден факт?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За задълженията на въззивния съд при постановяване на решението да изложи собствени мотиви като с оглед предмета на спора анализира относимите доказателства в тяхната съвкупност и обсъди релевантните доводи и възражения на страните. (По иск на на основание чл. 694 ТЗ)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Допустимо ли е съдът да постанови решението си, без да изложи мотиви по част от направените възражения и доводи на страната и без да извърши анализ на събраните по делото доказателства относно тези релевантни обстоятелства?