Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

от значение за спора: допустимо ли е при наличието на влязло в сила решение по частичен иск за обезщетение за неимуществени вреди от деликт, в което и от мотивите, и диспозитива са определени общият справедлив размер на обезщетението и детайлното съдържание на неимуществените болки и страдания, за които се отнася така посоченият общ справедлив размер на обезщетението, съдът, разглеждащ последващо дело за разликата над уважения справедлив размер на обезщетението, като го намали в пъти, без от ответника да са посочени правопогасяващи възражения (давност, плащане, прихващане) и без да са посочени нови и конкретни факти и обстоятелства, за справедливия размер извън вече поддържаните по делото по частичния иск, допустимо ли е с оглед принципите на равнопоставеност, състезателност и диспозитивност съдът да се произнесе по невъведени от ответника в съдебния процес факти и възражения, може ли въззивният съд служебно да се произнася по правилността на решението, в частност за справедливостта на размера на обезщетението за неимуществени вреди, присъдено от първоинстанционния съд, щом във въззивната жалба бланкетно се твърди, че то е несправедливо високо, но не се сочат конкретни съображения и обстоятелства, които да обосноват това оплакване във въззивната жалба, а в отговора на искова молба също липсват такива, длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доводи във въззивната жалба и доказателствата по делото, кои правила следва да приложи съдът, за да определи справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди по иск с право основание чл. 2б ЗОДОВ, причинени с нарушаване на правото по чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС в аспекта на правото на решаване и приключване на делото в разумен срок, кои критерии, конкретни факти и обстоятелства следва да вземе предвид и отчете съдът при определяне на справедливия размер на обезщетението по иск по чл. 2б ЗОДОВ за неимуществени вреди от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6 пар. 1 КЗПЧОС и какво е значението за размера на обезщетението и спадат ли към тези критерии стандартите, заложени в практиката на ЕСПЧ по въпроса за определяне на неимуществени вреди от нарушаване на това право. Поддържа, че е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За наличието на застрахователно покритие по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 483, ал. 5 КЗ в случаите, когато използването на МПС с временни табели с регистрационен номер е в несъответствие с установения към момента на сключване на застрахователния договор специален регистрационен режим в Наредба №I –45/24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства/ обн. ДВ бр.31/2000г./, както и на основанието по т. 1 на чл. 280, ал. 1 ГПК по материалноправния въпрос: За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

въззивният съд: се е отклонил от обективните критерии, въз основа на които следва да се определи справедливо обезщетение за претърпени неимуществени вреди, съгласно постановките на ППВС №[aam show="subscriber" hide="visitor,pending"]4/1968[/aam][aam hide="all" show="visitor,pending"]******[/aam]г., съставляващо задължителна съдебна практика; ограничил се е само до изброяването на релевантните за определянето на обезщетението факти като не е изложил своята оценка за тежестта и значението на всеки от тях при определяне на вредите поотделно и в съвкупност, както и съвсем бланкетно е посочил, че при определяне на обезщетението е съобразил икономическата конюнктура към настъпване на ПТП – 2009г., без изобщо да изпълни със съдържание това общо, събирателно икономическо понятие, включващо множество показатели; липсата на конкретика в мотивите на съдебното решение е нарушила принципа за справедливост и е довела до неправилно определяне на завишен размер на обезщетението, несъответстващ на общественото разбиране за справедливост и на икономическата обстановка в страната към момента на настъпване на увреждането; не се е съобразил със задължителната практика по приложението на принципа на справедливост, установен в чл. 52 ЗЗД, а именно ППВС №4/23.12.1968г., т. 11; решение №161/17.01.2020г. по т. д. №2783/2018г., II т. о. на ВКС; решение №15 от 19.02.2020г. по т. д. №146/2019г. на ВКС, II т. о.; решение №252 от 07.03.2018г. по гр. д. №60225/2016г. на ВКС, IV г. о.; решение №94 от 18.07.2019г. по т. д. №3030/2018г. на ВКС, II г. о.; решение №23/04.02.2019г. по гр. д. №2750/2018г. IV г. о., ВКС; решение №108/21.10.2020г. по т. д. №1287/2019г. на ВКС, II т. о., според която, за да бъде надлежно обоснован размерът на претендираното обезщетение за неимуществени вреди, съдът е длъжен не само да изброи, но и да изпълни с конкретика и да анализира релевантните обстоятелства съобразно общите критерии за приложение на чл. 52 ЗЗД.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Следва ли въззивният съд да извърши преценка на конкретните обстоятелства, които са в причинна връзка с незаконното обвинение и са от значение за определяне на обезщетението за неимуществени вреди, във връзка с критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД?, 2. Как се прилага критерият за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на обезщетението за неимуществени вреди?, 3. Какви са стъпките при оценяване на едно негативно преживяване, включени в критерия за справедливост?, 4. Кои са критериите и какво е съотношението между тях, когато се определят вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок, съгласно чл. 6, пар.1 ЕКЗПЧ? и 5. Длъжен ли е ищецът по иск с правно основание чл. 2б ЗОДОВ да доказва пълно и главно неимуществените си вреди и отделните негативни изживявания, произтичащи от допуснато нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и взаимна връзка?

Дали и в кои случаи при наличие на данни за поведенчески прояви на лицето, изразяващи се във физическа и словесна агресия, непристойно и агресивно поведение прокурорът следва да приеме, че е налице конфликт по смисъла на чл. 147, ал. 2 ЗЗдр и да откаже да внесе искане за задължително настаняване и лечение по чл. 157 ЗЗдр?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За определяне на паричното обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука с отчитане на здравословното състояние на ищеца понастоящем, продължителността на болките и страданията и последиците от увреждането.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За приложението на чл. 52 ЗЗД относно критериите за определяне справедлив размер на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на незаконно повдигане и поддържане на обвинение, както и за задължението на въззивния съд да вземе в предвид всички конкретно, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни при определяне размера на обезщетението, като посочи и конкретното им проявление.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съдът в мотивите на постановения съдебен акт да обсъди всички доказателства, събрани по делото, както и всички доводи и възражения, релевирани от страните и относими към предмета спора?