Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При възражение за изтекла погасителна давност на вземане, произтичащо от договор за потребителски кредит, длъжен ли е съдът да обсъди доказателства относно размера на погасителните вноски и падежа им?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се твърди, че са разрешени от въззивната инстанция в пълно отклонение от ППВС №4/23.12.1968 г. и практиката на ВКС, обективирана в решение №1/26.03.2012 г. по т. д. №299/2011 г. на II т. о.; решение №83/06.07.2009 г. по т. д. №795/2008г. на II т. о.; решение №23/25.03.2014 г. по т. д. №1154/2013 г. на II т. о.; решение №157/28.10.2014 г. по т. д. №3040/2014 г. на II т. о.; решение №94/24.10.2012 г. по т. д. №916/2011г. на I т. о.; решение №151/12.11.2013 г. по т. д. №486/2012 г. на II т. о.; решение №93/23.06.2011 г. по т. д. 566/2010 г. на II т. о.; решение №111/01.07.2011 г. по т. д. №676/2010 г. нa II т. о.; решение №177/27.10.2009 г. по т. д.№14/2009 г. на II т. о. и решение №104/25.07.2014 г. по т. д. №2998/2013.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Когато съдът е приел, че за разрешаване на някои въпроси от предмета на делото са необходими специални знания, за които се налага назначаване на вещо лице, длъжен ли е сам да следи дали представеното заключение е пълно, ясно и обосновано и дали отговаря на поставената задача?
Формално ли е или следва да се основе на установените в закона критерии правото на съда да прецени дали искането за възлагане на повторна или допълнителна експертиза е основателно?
Може ли съдът да основе решението си на заключение на вещо лице, своевременно оспорено по делото, без експертното заключение да е било преценено от съда във връзка с другите доказателства по делото, както изисква разпоредбата на чл. 202 ГПК? Ползва ли се с приоритет заключението на вещото лице пред останалите събрани по делото доказателства?
Липсата на данни за това кога е извършено софтуерно вмешателство в средството за търговско измерване /т.е. за началото на погрешното отчитане/ води ли до извода, че ищецът не дължи изобщо заплащане на разликата между потребена и заплатена ел. енергия за исковия период? Длъжен ли е в тези случаи съдът за приложи чл. 162 ГПК?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Следва ли при ангажиране на отговорността на купувача на електрическа енергия крайният снабдител да установи по делото, че доставеното количество електрическа енергия е извършено в едногодишният период, регламентиран в чл. 50 ПИКЕЕ?