Home Книги Наследствено право Българско наследствено право

Българско наследствено право

20.00лв. с вкл. ДДС

дванадесето преработено и допълнено издание

Автор: Христо Тасев
Издателство: Нова звезда
Корица: твърда
Страници: 224
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-198-049-9

Код: 96279 Категории: ,

Описание

Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Написан преди повече от шестдесет години, учебникът остава единственият по едноименната дисциплина за този период от време.

След последното му издание законодателството претърпя немалко и съществени промени. Бяха приети нов ГПК от 2008 г. и нов Семеен кодекс, в сила от 1 октомври 2009 г. При осъвременяването на това издание редакторите са се стремили в максимална степен да запазят изложението така, както авторът го е разработил. Изоставено е само това, което вече е загубило актуалност. Посочената литература и най-вече съдебната практика в по-голямата си част са запазени, защото според редакторите те са едно от достойнствата на учебника. Вниманието е насочено основно към отразяване на настъпилите нормативни промени, теоретичните виждания и новата съдебна практика.

Съдържание

Използвани съкращения
Бележки на редакторите
Предговор

Обща характеристика на наследственото право

Понятие за наследствено право
Българско наследствено право
Наследственото право като дял от гражданскоправната наука и като учебна дисциплина

Основни понятия на наследственото право

Наследяване (наследствено правоприемство)
Наследство (наследствено имущество)
Откриване на наследството
Способност за наследяване
Недостойнство за наследяване

Наследяване по закон

Основни положения
Ред за наследяване на роднините
Наследствени права на преживелия съпруг
Наследяване по право на заместване
За размера на наследствените дялове

Наследяване по завещание

Понятие за завещанието
Завещателна дееспособност
Способност за наследяване по завещание
Форма на завещанието
Съдържание на завещанието
Модалитети при завещателните разпореждания
Субституции (заместване при завещателните разпореждания)
Запазена част и разполагаема част
Възстановяване на запазената част
Изпълнение на завещанието
Отменяване на завещанието
Недействителност на завещанието

Някои особености във връзка с наследяването

Права на наследниците, които са живели с наследодателя и са се грижили за него
Права на наследниците, които са спомогнали да се увеличи наследството
За наследяването на права върху произведения на интелектуалната собственост
За някои наследственоправни въпроси с международен елемент

Придобиване на наследството

Общи положения
Приемане на наследството
Отказ от наследство
Правила за приемането и отказа от наследство
Преминаване по наследство на самото право на наследяване (наследствена трансмисия)
Преминаване на наследственото имущество към държавата и общините

Отношения между наследниците и между тях и трети лица

Отношения между наследниците
Отношения между наследниците и трети лица

Делба на наследство

Основни положения
Доброволна делба
Съдебна делба
Делба, извършена от наследодателя приживе
Ред за ликвидиране на спестовните влогове в банка ДСК и търговските банки
Делба с участие на държавата
Действие на делбата
Недействителност на делбата

Делба на съсобственост при отношения с международен елемент

Международна компетентност на българските съдилища
Приложим закон при наследяването и делбата на съсобственост в отношения с международен елемент