Върховен съд на РБ

Avatar
37 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 643 от 15.03.1978 г. по гр. д. № 3320/1977 г.

Съгласието е изразено и е спазена необходимата писмена форма с нотариално заверен подпис от другия съпруг с подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот в качеството на пълномощник на съпруга, след като и този акт е надлежно подписан от нотариуса или от районния съдия.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1/1995 от 17.05.1995 г. по тълк. д. № 1/1995 г.

А. Налице ли са изискванията на чл. 1, ал. 1 ЗВСОНИ и чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ за възстановяване правото на собственост в следните хипотези:
1.Възстановява ли се правото на собственост при промяна на предназначението на отчуждените недвижими имоти?
2.Възстановява ли се правото на собственост по отношение на отчужден незастроен имот, който след одържавяването му е застроен?
Б. Процесуална пречка ли е за предявя ването на иска по чл. 7 ЗВСОНИ обстоятелството, че полученият като обезщетение неравностоен имот за отчуждените по чл. 1 ЗВСОНИ и чл. 2 ЗВСОНИ имоти не съществува или е отчужден?
В. Какъв е характерът на иска по чл. 7 ЗВСОНИ?
Г. Дължи ли се равностойността на подобренията в отчуждените по законите по чл. 1 ЗВСОНИ и чл. 2 ЗВСОНИ недвижими имоти, извършени преди влизането му в сила?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 45/1990 от 19.04.1990 г. по тълк. д. № 33/1989 г.

1. Когато на увредения работник е присъдено обезщетение за имуществени вреди, изразил се в разлика между получаваното трудово възнаграждение и отпусната пенсия преди влизане в сила на КТ, може ли ли в петгодишния давностен срок от датата на инвалидизирането, като се основава на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, той да търси обезщетение за такива вреди и до навършване на 60 години за мъжете и 55 години за жените?
2. При влошаване на здравословното състояние на пострадал от трудова злополука или професионално заболяване при действието на Кодекса на труда, но за увреждане при условията на чл. 45 ЗЗД и сл. коя давност ще се прилага - петгодишната по чл. 110 ЗЗД или тригодишната давност по чл. 358, т. 4 КТ. Ако се прилага тригодишната давност, отговорността може ли да се намали, когато пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, без да е налице груба небрежност.
3. Може ли пострадалият работник при трудова злополука или професионално заболяване да търси обезщетение за вреди на основание чл. 49 ЗЗД във връзка с чл. 45 ЗЗД, когато тригодишният давностен срок по КТ е изтекъл, преди да предяви иска си.
Решение

Решение № 147 от 24.12.1987 г. по гр. д. № 117/1987 г.

Общите правила на чл. 87 ЗЗД и чл. 88 ЗЗД не намират приложение в производството по обезсилване на решението по възлагане по чл. 288, ал. 8 ГПК /отм./.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 85/1986 от 23.06.1986 г.

Отменителните решения на второинстанционния съд не подлежат на отмяна.