loader image
Страницата се зарежда...

Върховен съд на РБ

34 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Съгласието е изразено и е спазена необходимата писмена форма с нотариално заверен подпис от другия съпруг с подписването на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот в качеството на пълномощник на съпруга, след като и този акт е надлежно подписан от нотариуса или от районния съдия.
Решение на общо събрание

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

А. Налице ли са изискванията на чл. 1, ал. 1 ЗВСОНИ и чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ за възстановяване правото на собственост в следните хипотези:
1.Възстановява ли се правото на собственост при промяна на предназначението на отчуждените недвижими имоти?
2.Възстановява ли се правото на собственост по отношение на отчужден незастроен имот, който след одържавяването му е застроен?
Б. Процесуална пречка ли е за предявя ването на иска по чл. 7 ЗВСОНИ обстоятелството, че полученият като обезщетение неравностоен имот за отчуждените по чл. 1 ЗВСОНИ и чл. 2 ЗВСОНИ имоти не съществува или е отчужден?
В. Какъв е характерът на иска по чл. 7 ЗВСОНИ?
Г. Дължи ли се равностойността на подобренията в отчуждените по законите по чл. 1 ЗВСОНИ и чл. 2 ЗВСОНИ недвижими имоти, извършени преди влизането му в сила?
Решение на общо събрание

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

1. Когато на увредения работник е присъдено обезщетение за имуществени вреди, изразил се в разлика между получаваното трудово възнаграждение и отпусната пенсия преди влизане в сила на КТ, може ли ли в петгодишния давностен срок от датата на инвалидизирането, като се основава на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, той да търси обезщетение за такива вреди и до навършване на 60 години за мъжете и 55 години за жените?
2. При влошаване на здравословното състояние на пострадал от трудова злополука или професионално заболяване при действието на Кодекса на труда, но за увреждане при условията на чл. 45 ЗЗД и сл. коя давност ще се прилага - петгодишната по чл. 110 ЗЗД или тригодишната давност по чл. 358, т. 4 КТ. Ако се прилага тригодишната давност, отговорността може ли да се намали, когато пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, без да е налице груба небрежност.
3. Може ли пострадалият работник при трудова злополука или професионално заболяване да търси обезщетение за вреди на основание чл. 49 ЗЗД във връзка с чл. 45 ЗЗД, когато тригодишният давностен срок по КТ е изтекъл, преди да предяви иска си.
Решение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Общите правила на чл. 87 ЗЗД и чл. 88 ЗЗД не намират приложение в производството по обезсилване на решението по възлагане по чл. 288, ал. 8 ГПК /отм./.
Решение на общо събрание

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

1. Допустимо ли е отсрочването със значение на първо заседание по смисъла на чл. 286 и 288, ал. 5 ГПК /отм./, следващото на проведеното редовно заседание след влизане в сила на решението по чл. 282, ал. 1 ГПК /отм./, ако на това редовно проведено заседание съдът е дал такава възможност изрично.
2. Следва ли да се счита за първо по смисъла на чл. 286 ГПК /отм./ и 288, ал. 5 ГПК /отм./ заседанието след решението, с което са разрешени всички въпроси, посочени в чл. 282, ал. 1 ГПК /отм./, или е достатъчно за настъпването на преклузивния срок по тези текстове решението да е влязло в сила само в частта, с която е допусната съдебната делба.

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!