loader image
Страницата се зарежда...

съдия Здравка Първанова

Avatar photo
130 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Дали е завършен фактическият състав на процедурата по отмяна на отчуждаването по реда на чл. 5, ал. 1 ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др., в случай че единият сънаследник на отчуждения собственик е придобил идеални части от собствеността върху получения в обезщетение имот, след като е инициирал производство по реституция, приключило с влязло в сила решение за отмяна на отчуждаването, и трето лице ли е той по смисъла на чл. 7, ал. 2 ЗВСВНОИ? (По предявен против община Стара Загора иск по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено, че ищците са собственици на ид.ч. от апартамент и искане за отмяна на основание чл. 537, ал. 2 ГПК на издадения за процесния имот Акт за частна общинска собственост)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Може ли претендиращият обезщетение за имуществени вреди да предяви с един иск срещу деликвента цялото си вземане за всички имуществени вреди, произтичащи от едно непозволено увреждане?
При присъждане на обезщетение за имуществени вреди и на законната лихва за забава на плащането, кой е моментът, който съдът трябва да определи като начален за възникналото увреждане на пострадалия – момента на плащане на сумите от последния, или този на увреждането?
Длъжен ли е съдът да приеме, че деликвентът изпада в забава по отношение на вземането на увредения като обезщетение за претърпени имуществени вреди, от момента на настъпване на деликта и от този момент дължи законната лихва за забава върху заплатената от увредения сума за изследвания, лекарства и пр., без значение, че е разходвана по-късно? (По иск срещу Община Стара Загора за заплащане на 25 хил. лева – обезщетение за неимуществени вреди, причинени от падане на тротоар, довело до травматични увреждания)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

По приложението на чл. 116 ЗЗД и чл. 81 ЗЗД – относно правнорелевантните действия, с които се прекъсва придобивната давност. (По искове за предаване на владение и неоснователно обогатяване, предявени от „Златия Агро“ ЕООД срещу физическо лице)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно приложението на нормата, уредена в чл. 349, ал. 2 ГПК и произнасянето по претенциите за сметки на съделителите. (По производство по съдебна делба)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!