Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали с поддържането от ответника фактическо положение /съществуване на незаконен строеж/ се пречи на търсещите защита ищци да упражняват в пълен обем правото на собственост върху собствения си имот?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. Кой е надлежен ответник по иск за предаване на владение, когато ищецът знае за сключен договор за охрана на обекта, предмет на иска – лицето, сключило договора или следва да се имат предвид всички анекси към него. Ако следва да се имат предвид всички анекси, следва ли първоинстанционният съд да издаде исканото удостоверение, преди да връчи исковата молба за отговор, или от отговора на ответника следва да се предприемат действия за конституиране на надлежен ответник, в случай че титулярят по договора е сменен. Твърди се, че по формулираните въпроси няма съдебна практика; 2. За да намери приложение чл. 78, ал. 4 ГПК, следва ли да се вземе предвид, че процесуалното действие, предприето от ищеца – прекратяване на делото спрямо първоначалния ответник на основание чл. 228, ал. 2 ГПК, е настъпило във връзка с приложен документ с отговора на исковата молба; 3. Когато от приложения с отговора документ е видно, че първоначалният ответник е заменен от друго лице, то кой се явява надлежен ответник и в този случай дължат ли се разноски на първоначалния ответник. Сочи се противоречие с определение №626/20.08.2012 г. по ч. гр. д. №275/2010 г., IV г. о.; 4. Дължат ли се разноски за последващите инстанции по реда на производство по частната жалба по чл. 248 ГПК, по който се навеждат твърдения за противоречие с определение №60297/26.07.2021 г. по ч. т. д. №266/2021 г., II т. о. Поддържа се и наличие на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното определение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Длъжен ли е съдът да се мотивира подробно защо приема едно експертно заключение за компетентно, пълно и безпристрастно, дори и да не са направени възражения за това от страните по делото; 2. Длъжен ли е съдът да направи своите фактически и правни изводи по делото, като обсъди в тяхната съвкупност всички допуснати и относими доказателства, възражения и доводи на страните, както и да обсъди направените възражения на страните за неприемане на изготвената по делото съдебно-техническа експертиза; 3. Длъжен ли е съдът, при назначаването на съдебно-техническа експертиза в производството по разглеждането на иск с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР, да назначи в съответствие със същата разпоредба вещо лице, което да е правоспособно по кадастър и което да разполага с необходимите геодезически уреди за изработване на комбинирана скица с координати на граничните точки. По въпросите се сочи противоречие със следните решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК – решение №******г. по т. д. №******г., II т. о., решение №140/08.03.2021 г. по т. д. №2601/2019 г., I т. о., решение №8/05.06.2019 г. по гр. д. №1295/2018 г., I г. о., решение №87/02.10.2017 г. по т. д. №2804/2015 г., I т. о., решение №542/07.02.2012 г. по гр. д. №1083/2010 г., IV г. о., решение №80/24.07.2020 г. по т. д. №57/2019 г., II г. о., както и с ТР №1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. №1/2013 г., ОСГТК, ВКС, алтернативно относно третия въпрос се твърди, че е налице основаниe за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

от значение за изхода по конкретното дело в мотивираното изложение по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК. Той трябва да се изведе от предмета на спора, който представлява твърдяното субективно право или правоотношение и да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Посоченият правен въпрос определя рамките, в които следва да се извърши селекцията на касационните жалби по реда на чл. 288 ГПК.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Относно предпоставките за придобиване по давност на недвижим имот; 2. Относно прилагане на института на придобивната давност; 3. Относно промяната на държането във владение; 4. Относно демонстрирането на намерението за своене към собственика; 5. Относно елементите на фактическия състав на придобивната давност по чл. 79, ал. 1 ЗС и по-конкретно дали сред тях се включва изискването собственикът да е осведомен за намерението за своене на владелеца, т. е. владението на вещта като своя да е противопоставено на собственика; 6. Относно конститутивното действие на решенията на Общинските служби по земеделие, с които се възстановява собствеността върху земеделските земи по ЗСПЗЗ.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Позоваването в акта за общинска собственост на общо нормативно основание за трансформиране на земята в общинска представлява ли годно придобивно основание; 2. Актовете за общинска собственост имат ли правопораждащо действие по отношение правото на собственост; 3. След като с протоколно решение от заседание на комисията по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ един имот е посочен като общинска собственост на основание чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ означава ли, че той е общинска собственост на основание чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ, макар че имотът преди решението е бил държавна собственост.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Допуснал ли е нарушение на съдопроизводсвените правила съдът, като кредитира само показанията на свидетелите на ищцовата страна, а не взема предвид заключението на вещото лице, назначено по техническата експертиза. Следва ли да се допусне разпит на свидетели и на двете страни; 2. Съобразил ли е размера на присъдената сума с трайната съдебна практика при присъждане на обезщетение за неимуществени вреди. В изложението се сочат решения на СГС и СРС като практика на ВКС.