съдия Бонка Йонкова

Avatar
144 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №138/03.01.2020 по дело №293/2019

Дали гражданският съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт може да приеме осъществяване на изпълнителното деяние от делинквента с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от нарушението по воденото наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие (пътно - транспортно произшествие)?

Определение №3/03.01.2020 по дело №2909/2019

Относно критериите, въз основа на които съдът следва да преценява дали ищецът, направил искане по чл.83, ал.2 ГПК, разполага с достатъчно средства, за да заплати изцяло или частично държавната такса и разноските за водене на конкретно дело.

Решение №139/29.11.2019 по дело №653/2019

За предпоставките, при наличието на които съдът постановява решение за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност (чл.608 ТЗ) на търговеца - длъжник.

Решение № 92 от 09.09.2019 г. по т. д. № 2481/2017 г.

Дали констатираната от съда нищожност по чл. 146 ЗЗП на уговорка в клауза от договор за банков кредит, предвиждаща право за банката - кредитор да променя едностранно размера на договорната възнаградителна лихва по кредита, обуславя нищожност и на съдържащата се в същата клауза уговорка за заплащане от кредитополучателя на договорна лихва в конкретно определен размер?
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 345 от 09.01.2019 г. по т. д. № 1768/2018 г.

Предвиждането в предизвиканата клауза, че при забава в изпълнението на задължението си по договора потребителят да заплаща такса за „удължаване на падежа”, която нараства във времето в зависимост от периода на забавата, несъмнено не отговаря на изискването за добросъвестност и нарушава равновесието между правата и задълженията на търговеца и на потребителя. Възлагането в тежест на потребителя на допълнителна такса за управление на договора/кредита в случай на забава, за която по правило потребителят дължи обезщетение в размер на лихвата за забава, противоречи на разпоредбите на чл. 10, ал. 2 ЗПК и чл. 33, ал. 1 ЗПК. Същевременно приравняването на мълчанието на потребителя - по повод съобщението на търговеца за „продължаване” на падежа, на съгласие за изменение на договора при по-неблагоприятни условия (начисляване на допълнителни такси, наред с лихвите за забава и с другите дължими суми по договора) е в разрез с разпоредбите на чл. 143 ЗЗП, т.8 вр. т.8а и т.13. Констатираното противоречие на оспорената от Комисията за защита на потребителите клауза с приложимите разпоредби на ЗЗП и на ЗЗП е основание клаузата да се прогласи за нищожна като неравноправна.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО