Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Бонка Йонкова

съдия Бонка Йонкова

Avatar
150 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №48/09.07.2020 по дело №1072/2019

Приложима ли е разпоредбата на чл.25 ЗЗД по отношение на задължението на възложителя по договор за изработка да заплати възнаграждение за приета работа?
Действителна ли е клауза в договор за изработка, поставяща изпълнението на задължението на възложителя за заплащане на възнаграждение на изпълнителя за извършена и приета работа в зависимост от изпълнението на задължение към възложителя от страна на трето за договорното правоотношение лице?

Определение №299/12.05.2020 по дело №1904/2019

Знанието на извършващия прихващане кредитор, че банката е спряла плащанията и е поставена под особен надзор с публично оповестено решение на УС на БНБ, може ли да се разглежда като знание за настъпила неплатежоспособност по смисъла на чл.59, ал.3 ЗБН?

Определение №306/12.05.2020 по дело №2365/2019

Дали за възникването на право на застрахователя по имуществена застраховка да откаже изплащане на застрахователно обезщетение на основание чл. 211, т. 2 КЗ /отм./ е необходимо доказване на причинно - следствена връзка между неизпълнението на задължение на застрахования по застрахователния договор и застрахователното събитие?

Определение №289/04.05.2020 по дело №1955/2019

За ролята на приемо - предавателния протокол при доказване на договорното изпълнение и неговото приемане и за възможността при липса на двустранно съставен и подписан протокол изпълнението на договора и приемането на изпълнението да се доказват с други доказателства и доказателствени средства.

Определение №259/28.04.2020 по дело №1896/2019

При учредяване на пряко митническо представителство по смисъла на Закона за митниците и чл. 5 Регламент (ЕИО) № 2913/92 (отм.) възникват ли за прекия митнически представител, осъществяващ тази дейност по занятие, задължения за правомерност и компетентност на извършените действия, извън посочените в документа за учредяване на представителна власт, и задължението за правилно митническо тарифиране и деклариране на стоки от прекия митнически представител може ли да се ограничи само до деклариране на предоставена от представлявания информация, когато митническият представител предварително установява, че тя е непълна, грешна или некомпетентна?