съдия Владимир Йорданов

160 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №10/12.02.2021 по дело №1298/2020

След като броят на допуснатите до делба имоти съответства на броя на съделители, следва ли делбата по начало да се извършва чрез теглене на жребий?
Дали искането за присъждане на законната лихва представлява самостоятелен иск или последица от уважаването на главния иск?
Може ли ремонтът на съсобствена жилищна сграда и влагането на разноски по нейното поддържане да изключат тегленето на жребий?
След като броят на допуснатите до делба имоти съответства на броя на съделителите, следва ли делбата по начало да се извършва чрез теглене на жребий?

Определение №44/08.02.2021 по дело №3460/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в съвкупност всички доказателства по делото, относими към правния спор във връзка с доводите на страните и да ги изследва пълно и според действителния им смисъл; да посочи кои доказателства и защо игнорира и кои кредитира, за да направи своите фактически и правни изводи по делото?

Определение №43/08.02.2021 по дело №3418/2020

Дали въззивният съд при разглеждане на спора по същество е длъжен да обсъди в съвкупност събраните по делото доказателствата за релевантните за спора факти и дали при преценка на свидетелските показания е длъжен да съобрази възможната заинтересованост на свидетеля?

Определение №14/28.01.2021 по дело №4132/2020

Дали съдът в исковото производство следва да уважи искане за присъждане на разноски за част от разгледаните в производството искове, когато е приел, че на основание чл. 78 ГПК страната, поискала разноски, има право на разноски за отделни искове и е представила доказателства, че е направила разноски, но тези разноски се отнасят и до други искове и нито в списъка за разноски, нито в представените доказателства и в частност в договора за процесуално представителство, не е посочено каква част от извършените разноски се отнасят до защитата срещу отделните искове?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №110/13.01.2021 по дело №4205/2019

Дали уличната регулация следва да бъде приложена и да е налице изградена улица, за да е налице самостоятелен обект на собственост, който може да се придобие по давност при условията на чл.200,ал.1 ЗУТ?