loader image
Страницата се зарежда...

съдия Владимир Йорданов

204 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли съдът след като е приел, че е международно компетентен да се произнесе по предявени пред него искове относно родителска отговорност - за упражняване на родителски права и режим на лични отношения, давайки квалификация на предявените искове и провеждайки съдебно дирене, да откаже произнасяне по приетите за разглеждане пред него искове и да се позове на липса на международна компетентност? (По искове развод и за предоставяне упражняването на родителски права, за определяне на местоживеенето, режима на лични отношения с другия родител и издръжката на деца)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За да разгледа иска за разваляне на договор за прехвърляне на право на собственост срещу задължение за издръжка и гледане поради неизпълнението му от страна на приобретателя, следва ли съдът да установи обема и съдържанието на дължимите от приобретателя към прехвърлителя грижи и издръжка? Дали по съгласие на прехвърлителя по договора, поетото от приобретателя по договора задължение за издръжка може да бъде изпълнявано като парично? (По иск на основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на договор за прехвърляне на вещни права срещу гледането и издръжката, поради неизпълнението на задължението за гледане и издръжка)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Възможно ли е по иск срещу физическо лице за заплащане на обезщетения за непозволено увреждане с правно основание чл.45 ЗЗД за претърпени от ищците неимуществени вреди от неподписани обидни, клеветящи, позорящи статии и публикации в електронно издание (електронен сайт), регистриран от търговско дружество, авторството на статиите и публикациите да бъде установено с косвени доказателства и по реда на изключване на други възможни автори, в случаите, когато бъде установено, че физическото лице – ответник по иска е единственото ангажирано с дейността на електронното издание лице: то е едноличен собственик и единствен управител на търговското дружество, което е регистрирало електронното издание (електронния сайт), че то (физическото лице – ответник по иска) е и главен редактор на електронното издание и е единствено лице, което извършва дейност чрез електронното издание, че юридическото лице, което е регистрирало електронния сайт, няма други работници и служители и други лица не са ангажирани в издателската му дейност? (По искове с правно основание чл. 45 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на първия ищец сумата 75 000 лева и на втория ищец сумата 26 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищците вследствие на повече от сто публикации в уебсайт, на който ответникът е бил главен редактор, в които публикации се съдържат лъжи, обиди, клевети, с които са накърнени честта, достойнството и доброто име на ищците)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички относими към предмета на спора факти и доказателствата за тях? (По иск за неоснователно обогатяване срещу търговец, който по занятие строи жилищни обекти, за връщане на плащания, извършени в хода на преддоговорни отношения за придобиване от ищеца на право на строеж и изграждане от ответника за придобиване от ищеца на жилище - апартамент, който да съответства по стойност на платената сума и който допълнително щял да бъде индивидуализиран)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Относно характера на нормите на чл. 458 ГПК, чл. 191 ДОПК, ал. 3 и ал. 5. (По оспорване на дисциплинарно наказание „глоба“ от ЧСИ на осн. чл. 68, ал. 1, т. 2 ЗЧСИ за извършено нарушение по чл. 458 ГПК във вр. с чл. 193, ал. 1 ДОПК)
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!