Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали претендираната в производството по гражданскоправен спор пропусната в причинно-следствена връзка от деликт полза следва да бъде доказана от ищеца, когато основанието на иска (чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ) се оспорва от ответника, но с влязло в сила решение е уважен иск между същите страни, на същото основание за предходен период от време?

Следва ли въззивният съд да основе своите изводи на цялостна преценка на доказателствата по делото и следва ли да разглежда и отговори на всички възражения и доводи на страните по съществото на правния спор?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Кой е началният момент на дължимост на законната лихва, за който твърди, че е разрешен в противоречие с практиката на ВКС – решения по гр. д. №6327/2014 г., III г. о., по гр. д. №262/2021 г., III г. о. и ТР №03/22.04.2005 г. по тълк. гр. д. №3/2004 г., ОСГК, съгласно които началният момент на забавата и съответно на дължимостта на законната лихва върху сумата на обезщетението е от момента на влизане в сила на прокурорския акт за прекратяване на наказателното производство.