съдия Веска Райчева

Avatar
173 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №126/03.07.2020 по дело №4250/2019

Представляват ли решенията на общото събрание на търговско дружество търговски сделки и приложими ли са по отношение на тях правилата за недействителност по ЗЗД, както и приложима ли е защита с иск по чл.135 ЗЗД чрез атакуване решение на общо събрание на търговско дружество за разпределение на дивиденти?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №125/29.06.2020 по дело №3976/2019

Налице ли е нов правопораждащ факт при уважен иск по чл.135 ЗЗД на купувачите по предварителен договор по отношение на влязло в сила решение, с което, искът за обявяването му за окончателен е бил отхвърлен, но и по съображения различи от тези за принадлежността на правото на собственост?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №123/29.06.2020 по дело №3593/2019

Налице ли е преюдициален спор по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК при образувано производство, приключило с издаване на заповед за изпълнение, която не е връчена на длъжника, по отношение на иска по чл. 135 ЗЗД?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №124/23.06.2020 по дело №3709/2019

До каква степен искането на обяснения от работника по чл.193 КТ трябва да е конкретизирано, за да не се счита същото за формално, спазено ли е изискването за мотивиране на заповедта съобразно чл.195 КТ, когато има позовава на официални констатации в друг документ

Определение №180/10.06.2020 по дело №3490/2018

Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ЗОДНПИ /отм./, ал.1 и 2 и чл. 112 ЗПКОНПИ, ал.1 и 2, за възникването надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т.е преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ЗОДНПИ /отм./, ал.1 и 2 и чл. 112 ЗПКОНПИ, ал. 1 и 2 срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИПДП /отм./, чл. 74 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?