съдия Веска Райчева

190 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №60497/16.06.2021 по дело №1701/2021

Кои са обстоятелствата/критериите/, които съдът следва да вземе предвид преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?

Определение №60486/15.06.2021 по дело №1545/2021

Кога настъпва изискуемост на задължението за неустойка, ако същото е поставено в зависимост от сбъдването на определено условие и изискуемо ли е задължението за неустойка, ако условието не е настъпило и към датата на завеждане на исковата молба?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №125/26.05.2021 по дело №3097/2020

Следва ли да се ангажира отговорността на потребителя при отчетена електроенелгия от неизведен на десплея регистър при софтуерна намеса по реда на чл. 183 ЗЗД и от правно значение ли са причините довели до измерване на част от потребената ел. енергия в скрит регистър на електромера, както и периода на това измерване , след като записът в него е безспорно установен?

Определение №406/20.05.2021 по дело №905/2021

При установено софтуерно въздействие върху СТИ в резултат на което с него е измерено доставено и потребено от абоната ел.енергия, а е отчетена само част от нея, поради записването и в невизуализирания на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача и от правно значение ли са за отговорността на купувача на ел.енергия причините, довели до измерване на част от потребената енергия в скрит регистър на електромера, както и периодът на това измерване, след като записът в този регистър е безспорно установен?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №89/27.04.2021 по дело №2964/2020

Кой е приложимия закон съобразно с който следва да се решат споровете между абонати на електроразпределителни дружества - ЗЕ или ЗЗД, при липса на специална регламентация на процедурата и начина за преизчисляване на електрическа енергия поради грешки в отчитането, както и следва ли да се докаже виновно поведение на абоната при твърдение за софуерна намеса в СТИ и показанията в т.н. скрита тарифа?