съдия Велислав Павков

Avatar
102 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 135 от 07.06.2019 г. по гр. д. № 4273/2018 г.

Какви са предпоставки за уважаване на възражение за съдебно прихващане с погасено по давност вземане?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 377 от 23.04.2019 г. по гр. д. № 4474/2018 г.

Налице ли е противоправност на деяние, бездействие на Народното събрание, за уреждане на възникналите правни последици от обявения за противоконституционен акт от органа, който го е постановил, произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 4 ЗКС?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 328 от 10.04.2019 г. по гр. д. № 764/2019 г.

При наличие на влязла в сила присъда на наказателния съд, с който се признават за неистински документи, с които е обективирано съгласието на колективен орган на кооперация по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК за разпореждане с недвижим имот, следва ли да се приеме, че съгласието за разпореждането от името на кооперацията е валидно изявено?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение № 114 от 12.03.2019 г. по гр. д. № 793/2019 г.

При наличие на влязло в сила решение, обвързващо в мотивите страните по спора и третото лице-помагач, обуславяща ли е бъдеща присъда на наказателен съд относно същите факти и обстоятелства, като основание за спиране на производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК при предявен иск с правно основание чл. 54 ЗЗД?

Решение № 10 от 24.01.2019 г. по гр. д. № 2424/2018 г.

Дали при командироване на работник в друга държава членка на ЕС в рамките на предоставяне на услуги на основание чл. 121, ал. 3 КТ /отм./ при договорени ставки на възнаграждение в страната от ЕС, съответствуващи на минималните за тази страна ставки, работодателят е длъжен да заплати дневни на основание чл. 215 КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО