съдия Велислав Павков

Avatar
127 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №86/11.06.2020 по дело №3930/2019

Следва ли да се съобрази при разглеждането на делото разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ, съгласно която несъответствието между имуществото и нетният доход следва да надвишава 150 000 лева?

Определение №187/11.06.2020 по дело №269/2019

Относно характера на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ЗОДНПИ /отм./, ал.1 и 2 и чл. 112 ЗПКОНПИ, ал.1 и 2 – преклузивен или инструктивен е и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, чл. 74 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №87/12.06.2020 по дело №4051/2019

Следва ли липсата на съгласие на неучаствувал в сключен прадварителен договор съпруг да се материализира само по съдебен ред по реда на чл. 24, ал. 4 СК или е достатъчно да липсват доказателства за дадено съгласие, за да не се обяви предварителния договор за окончателен?

Определение №174/09.06.2020 по дело №1528/2019

Относно характера на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ЗОДНПИ /отм./, ал.1 и 2 и чл. 112 ЗПКОНПИ, ал.1 и 2 – преклузивен или инструктивен е и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, чл. 74 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1 от 04.06.2020 г. по тълк. д. № 1/2018 г.

Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ЗОДНПИ /отм./ ал.1 и 2 и чл. 112 ЗПКОНПИ, ал.1 и 2, за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т.е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл.15 ал.2 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ЗОДНПИ /отм./, ал.1 и 2 и чл. 112 ЗПКОНПИ, ал.1 и 2 срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, чл. 74 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?