Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Следва ли съдът да изложи мотиви в случаите, в които присъжда обезщетение в по-висок размер и в какво се изразяват вредите, които обуславят този размер?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

би бил относим към производството по допустимост на касационното обжалване в случай, че по делото се съдържат или сочат данни от страната, че при разпределението на делото е бил нарушен принципа за случайно разпределение на делото. Видно от данните по делото, съдебния състав е определен с протокол за избор на съдия-докладчик от 09.09.2022 г. /2014,41 ч./, поради което липсват данни съдът да е процедирал при нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, като и така поставения правен въпрос не е относим към настоящия случай. В тази връзка следва да се отбележи, че въпросът би бил относим в случай, че е налице нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, за това да е направено оплакване пред въззивния съд /каквото в случая липсва/ и въззивния съд да се е произнесъл по него. Нито една от тези предпоставки не е налице, поради което и правния въпрос е неотносим към случая.