съдия Велислав Павков

Avatar
115 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №885/03.12.2019 по дело №3399/2019

Налице ли е обективна невъзможност за работодателя по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ в случай, че възстановен с влязло в сила решение работник, следва да бъде възстановен на работно място по длъжностна характеристика, дейността по които вече не се осъществява от работодателя?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №883/03.12.2019 по дело №3624/2019

Относно процесуалната възможност съдът да обсъди и възприеме в правните си изводи единствено текста на писмените заключения на вещите лица по съдебни експертизи, без да вземе предвид отговорите на въпросите на вещите лица, дадени в открито съдебно заседание, преди приемането на същите експертизи.

Решение №257/26.11.2019 по дело №2011/2019

Относно задължението на съда да обсъди всички доказателства и обстоятелства, посочени от страните и имащи пряко отношение към изхода на спора, конкретно при определянето на обезщетението за неимуществени вреди.

Решение №212/07.11.2019 по дело №3544/2018

Между кои обстоятелства при предявен иск с правно основание чл.45 ЗЗД следва да се определи наличието на противоправно поведение и вреда – твърдяните от ищеца по исковата молба или приетите от съда и разполага ли в това отношение съдът с процесуална възможност да променя/заменя заявените от ищеца елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане, като обсъжда вреда, различна от заявената от ищеца?

Решение №256/07.11.2019 по дело №944/2019

За възможността съда да направи извод за липсата на бизнес план в случаите, в които тече процес по одобрение на бизнес план, при сключен договор за управление, като при извършено прекратяване на трудово правоотношение в рамките на срока по чл.328, ал.2 КТ, да се приеме, че липсва бизнес план и на това основание да се приеме, че прекратяването на правоотношението е незаконосъоброзно.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО