съдия Велислав Павков

Avatar
108 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение

Определение №450/16.10.2019 по дело №3794/2019

Преграждащите определения, с изключение на определенията за прекратяване на производството поради отказ от иск, не се включват в предмета на влезлите в сила съдебни актове, които подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК. Същността на определенията за прекратяване на съдебното производство и другите преграждащи определения налагат извод, че като вид съдебни постановления същите нямат характеристиките на съдебните решения, които законодателят е имал предвид като конкретна категория съдебни актове, по отношение на които следва да бъде осигурена процесуалноправна защита, чрез извънреден способ за съдебен контрол на изчерпателно изброени и ограничено лимитирани фактически състави.

Определение №737/16.10.2019 по дело №2798/2019

Съизмерима ли е вредата по чл. 441 ГПК вр. чл. 45 ЗЗД вр. чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ със законната лихва по чл. 86 ЗЗД, респ. освободен ли е ищецът от доказването на размера ѝ?

Определение №729/10.10.2019 по дело №2620/2019

Дължи ли въззивният съд произнасяне и излагане на мотиви по наведените във въззивната жалба възражения?

Решение №113/07.10.2019 по дело №1068/2019

Допустим ли е предявен иск за установяване правото на служител на компенсация с допълнителен годишен отпуск за отработено време, представляващо извънреден труд?

Решение №114/07.10.2019 по дело №1226/2019

Кои са фактите и обстоятелствата по заповедта за прекратяването на трудовото правоотношение, които подлежат на доказване в процеса по оспорване законността на заповедта – тези , посочени в заповедта и послужили като основание за прекратяване на трудовото правоотношение, или други, водещи до наличието на същото основание, но непосочени в заповедта и не сведени до знанието на работника?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО