Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно задължението на въззивния съд в производството по чл. 608 ТЗ да изследва цялостното финансово – икономическо състояние на търговеца към момента на приключване на устните състезания по делото , за да установи дали същият е неплатежоспособен.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Следва ли съдът, в мотивите на постановеното решение да обсъди поотделно и в съвкупност всички събрани по делото доказателства, относими към релевантните за спора факти и да изложи мотиви защо кредитира едни доказателства, а други не?
При определяне степента на съпричиняването, следва ли да бъде направена съпоставка на тежестта на нарушението на делинквента и това на увредения, за да бъде установен действителният обем, в който всеки един от тях е допринесъл за настъпването на вредоносния резултат?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя; за началния момент на дължимата лихва за забава в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ от увреденото лице срещу застрахователя.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Следва ли въззивният съд в своето решение да обсъди всички доказателства и всички направени от страните доводи и възражения? (По искове на МБАЛ “УНИ Хоспитал“ ООД срещу НЗОК за заплащане, на основание чл. 79 ЗЗД вр. чл. 59, ал. 1 ЗЗД, вр. с чл. 20, ал. 1, т. 4 ЗЗО, на стойността на извършена и отчетена болнична медицинска помощ по клинични пътеки, и на медицински изделия)