Съдии Актове, докладвани от съдия Вероника Николова

съдия Вероника Николова

Avatar
96 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №339/21.10.2020 по дело №655/2020

При прекратяване на делото поради недопустимост на иска, за да се реши конкуренцията в правата на страните за присъждане на разноски, от значение ли е дали ответникът с поведението си е дал повод за завеждането на иска?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №48/23.07.2020 по дело №199/2019

Възможно ли е да бъде изготвено експертно заключение по техническа експертиза без вещите лица да имат достъп нито до обекта на изследването, нито до техническата документация за него? Възможно ли е експертно заключение по едно гражданско дело да се основава/ базира на експертно заключение, допуснато и изготвено в друго производство?

Определение №348/26.06.2020 по дело №4724/2019

При тълкуване волята на страните следва ли да се обследват цялостните отношения на страните, включително и тези извън процесния договор, както и действителната им воля, смисъла и целта на договора?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №8/16.06.2020 по дело №2274/2018

Относно съдържанието на понятието за конфликт на интереси в контекста на правоотношенията, уредени с ПМС №69/2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм /отм./.

Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019

Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?