Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Веселка Марева

съдия Веселка Марева

Avatar
178 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №462/27.10.2020 по дело №1992/2020

До приложимите правни норми за разрешаването на възникналата в случая конкуренция на права между от една страна - купувач на недвижим имот от сънаследник въз основа на съдебно решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, влязло в сила по време на втората фаза на делбата, но при вписана възбрана върху имота и искова молба преди началото на делбата и от друга страна - приобретател на имота от сънаследника, комуто вещта се е паднала в дял при делбата. От значение за изхода на спора е дали са приложими правилата на чл. 453 ГПК, т.1 и 2 за действието на вписаната възбрана, правилото на чл. 114, б. б ЗС за защитното действие на вписването на исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД или правилото на чл. 226, ал. 3 ГПК за извършено разпореждане с делбен имот по време на висящия процес за делба?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №66/23.10.2020 по дело №4179/2019

Дали регистрирането на един обект като къща за гости по реда на Закона за туризма има отношение към определяне на обезщетението по чл. 31, ал. 2 ЗС; ако такава регистрация липсва, но имотът се ползва от единия съсобственик като къща за гости, размерът на обезщетението следва ли да се определи въз основа на това фактическо ползване?

Определение №446/20.10.2020 по дело №1852/2020

За правомощията на въззивния съд при проверка на обжалвания акт в конкретната хипотеза когато в делбено производство е предявено искане за унищожаване на договор, което съдът не е разгледал в решението си като недопустимо за съединяване в делбата и допълване на акта му не е поискано от заинтересованата страна, нито са наведени оплаквания във въззивната жалба.

Определение №434/15.10.2020 по дело №1469/2020

За задължението на съда да извърши комплексна преценка на събраните доказателства и по-конкретно на тези, установяващи изискването съделителят да не притежава друго жилище.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №38/13.07.2020 по дело №1809/2019

Счита ли се за оборена презумпцията на чл. 69 ЗС съгласно разясненията на Тълкувателно решение № 1/2012г. на ОСГК в отношенията между съсобственици, които от момента на придобиване на имота са установили самостоятелна фактическа власт върху реални части от него, съответстващи на квотата им в съсобствеността и отговарящи на изискванията за самостоятелен имот?