съдия Веселка Марева

203 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №56/16.06.2021 по дело №2444/2020

Дали в производство по иск по чл. 108 ЗС, основан на земеделска реституция, ищецът следва да доказва материалноправните предпоставки за издаване на решението на ОСЗ и по-конкретно да установява правото на собственост върху земеделската земя отпреди кооперирането; както и дали писмените доказателства, посочени в чл. 12, ал. 2 ЗСПЗЗ са достатъчни за това доказване?

Определение №60257/09.06.2021 по дело №1145/2021

Относно допустимостта да бъде влошавано положението на жалбоподателя когато решението е неправилно, но липва насрещна жалба от другата страна.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №35/13.05.2021 по дело №1652/2020

За необходимостта в производството по иск за собственост на реална част от поземлен имот да се изследва наличието на непълнота или грешка в кадастралната карта и по въпроса за съотношението между иска за собственост и иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР.
Определение за недопускане

Определение №58/07.05.2021 по дело №1220/2021

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №199/05.05.2021 по дело №192/2021

За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на допустимостта и относимостта на доказателствата и да допусне събирането на нови доказателства когато първоинстанционният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 146, ал. 2 ГПК.